หลักสูตร อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตร อบรมดับเพลิงขั้นต้น

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยนับจากปี 2532  ถึงปี 2558 เกิดเหตุอัคคีภัยกว่า 52,000 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4,532 คน, เสียชีวิต 1,740 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 31,000 บาท ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอาคารสูง บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559) ทั้งนี้สามารถแบ่งสาเหตุได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 

1) เกิดจากความประมาทของตัวบุคคลคล ซึ่งไม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2) เกิดจากอุบัติเหตุ แก๊สหุงตุ้มหกรั่วไหล

3) เกิดจากความตั้งใจหรือเจตนา เช่น การวางเพลิง และ

4) ไม่ทราบสาเหตุ มักสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ, 2555)

จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวกิจการหรือสถานประกอบกิจการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพิจารณาบริหารจัดการเพื่อป้องกันอันตรายและลดความความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในการบริหารจัดการนั้นสามารถพิจารณาแนวทางการดำเนินการได้จากกฎหมายและมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 

1) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

3) มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม พิมพ์ครั้งที่ 3 พฤษภาคม 2556

4) National Fire Protection Association (NFPA)  เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงความตระหนักในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย กิจการหรือสถานประกอบกิจการที่มีจำนวนพนักงานและประเภทกิจการตามขอบข่ายที่กฎหมายกำหนด จึงต้องพิจารณาให้มีการจัดอบรมหลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานได้นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงการเกิดอัคคีภัย
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบและป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟได้

4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
5) เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พนักงานในสถานประกอบกิจการ (พนักงานร้อยละ 40% ของแต่ละส่วนงาน หรือฝ่ายงาน ต้องผ่านการฝึกอบรม)

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-40 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ
วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 6 ชั่วโมง -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม
สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม
- หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร อบรมดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับสถานประกอบกิจการ

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร อบรมดับเพลิงขั้นต้น

เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี
1) ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
2) การแบ่งประเภทของเพลิง

3) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

4) การป้องกันแหล่งกําเนิดของการติดไฟ
5) วิธีดับเพลิงประเภทต่าง ๆ
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
6) เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ

7) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ ในการดับเพลิง

8) แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

9) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน สถานประกอบการ
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-16.00 น.
ภาคปฏิบัติพร้อมการสาธิต : การฝึกดับเพลิงด้วยเครื่อง ดับเพลิงมือถือและสายดับเพลิงตลอดจนการดับเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ
ประกอบด้วย
1) ฝึกดับเพลิงประเภท A

2) ฝึกดับเพลิงประเภท B

3) ฝึกดับเพลิงประเภท C

4) ฝึกดับเพลิงประเภท D

5) การฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง
16.00-16.15 น.
ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324