ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานสากล

ลงมือฝึกปฏิบัติจริง 100% กับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

รายละเอียดหลักสูตร : H

หลักสูตร การทำงานบนที่สูง งานทั่วไป (H)

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้ผู้เข้าเรียนทราบถึงการใช้อุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงพื้นฐานและใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
– เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถทำงานบนที่สูงทั่วไปได้อย่างปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

รายละเอียด:

1 ภาคทฤษฎี

– กฎหมาย และ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ตามข้อกำหนด ANSI และ OSHA Standard
– บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบการทำงานบนที่สูงทั่วไป
– อันตรายจากการทำงานบนที่สูง การชี้บ่งอันตราย และ การประเมินความเสี่ยงในงานที่สูง
– การควบคุมความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูงด้านวิศวกรรม และ พฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคล
– ระบบการยับยับการตกจากที่สูงเพื่อไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูง (Fall Arrest System)
– อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง อุปกรณ์เชื่อมต่อ, การทำจุดยึด, ระบบการเข้าออกและ ขึ้นลง (Access system)

2 ภาคปฏิบัติ

2.1 Personal Fall Protection Equipment for Work at  Height (PFPE)
2.2 Working at Height for Fall Protection System (FF = 1)
2.3 Positioning Working
2.4 Fall Arrester System

** H: งานที่สูงทั่วไปหมายถึง : ลักษณะ งานชุมสาย, งานดาต้าเซ็นเตอร์, อื่น ๆ

จำนวนวัน : 1 วัน

เวลาฝึก : 08.30 – 16.00 น.

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/ รุ่น

รายละเอียดหลักสูตร : T

หลักสูตร การทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ (Tower Climber : T)

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขึ้นทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ และ การเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่าง ๆ บนส่งส่งสัญญาณได้อย่างปลอดภัย
– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตั้งระบบ Lifeline ในการปีนขึ้นเสาส่งสัญญาณได้อย่างถูกต้อง
– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะทำงานที่สูงเสาส่งสัญญาณได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

รายละเอียด:

1 ภาคทฤษฎี

– กฎหมาย และ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ตามข้อกำหนด ANSI และ OSHA Standard
– บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบการทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ
– อันตรายจากการทำงานบนที่สูง การชี้บ่งอันตราย และ การประเมินความเสี่ยงในงานที่สูง
– การควบคุมความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูงด้านวิศวกรรม และ พฤติกรรมเสี่ยงส่วนบุคคล
– ระบบการยับยับการตกจากที่สูงเพื่อไม่ให้สิ่งของตกจากที่สูง (Fall Arrest System)
– อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง อุปกรณ์เชื่อมต่อ, การทำจุดยึด, ระบบการเข้าออกและ ขึ้นลง (Access system)

2 ภาคปฏิบัติ

2.1 Personal Fall Protection Equipment for Work at  Height (PFPE)
2.2 Basic Knot
2.3 Working at Height for Fall Protection System (FF = 1)
2.4 Positioning Working
2.5 Restraint Technique

2.6 Fall Arrester System
2.7 Lifeline System and Anchor
2.8 Emergency Rescue Plan

** T: งานที่สูงเสาส่งสัญญาณ : การทำงานที่เกี่ยวกับเสาส่งสัญาณทุกชนิด

จำนวนวัน : 1 วัน

เวลาฝึก : 08.30 – 16.00 น.

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/ รุ่น

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ -