หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นสูง

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยนับจากปี 2532  ถึงปี 2558 เกิดเหตุอัคคีภัยกว่า 52,000 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4,532 คน, เสียชีวิต 1,740 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 31,000 บาท ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอาคารสูง บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559) ทั้งนี้สามารถแบ่งสาเหตุได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 

1) เกิดจากความประมาทของตัวบุคคลคล ซึ่งไม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2) เกิดจากอุบัติเหตุ แก๊สหุงตุ้มหกรั่วไหล

3) เกิดจากความตั้งใจหรือเจตนา เช่น การวางเพลิง และ

4) ไม่ทราบสาเหตุ มักสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ, 2555)

จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวกิจการหรือสถานประกอบกิจการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพิจารณาบริหารจัดการเพื่อป้องกันอันตรายและลดความความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน อันตรายอันเกิดจากไฟนั้น ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต  อันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง  

ดังนั้นการป้องกันและการควบคุมเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมความสูญเสียให้อยู่ในวงจำกัด    บุคคลากรซึ่งเป็นทีมผจญเพลิงจะต้องมีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอในการควบคุมสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในขณะนั้นให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อลดความสูญเสีย  ดังนั้นสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง  ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายและความสูญเสียดังกล่าว  จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความสามารถเพียงพอในการควบคุมเพลิงไหม้ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ และฝึกปฏิบัติในการดับเพลิงได้เหมาะสมกับสถานการณ์
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความชำนาญในเรื่องเทคนิคการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีมในการวางแผนก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ การเข้าควบคุมเพลิงในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. ทีมผจญเพลิงของสถานประกอบการ
  2. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
  3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ
  4. ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-40 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในทํางานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณี เกิดเหตุฉุกเฉินขั้นรุนแรง

วันที่ 1 /เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี วันที่ 1
– การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
– หลักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
ภาคทฤษฎี วันที่ 1 (ต่อ)
– การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยดัวยมือเปล่าและอุปกรณ์แทนเปล
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
ภาคปฏิบัติ วันที่ 1
– ฝึกการใช้หน้ากากหายใจ (SCBA)
– ฝึกการค้นหาผู้ประสบภัยในที่อับอากาศที่มีกลุ่มควันและแก๊สพิษ
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
ภาคปฏิบัติ วันที่ 1(ต่อ)
– ฝึกการผจญเพลิงในเวลากลางคืน (Night Fire Drill)
วันที่ 2 /เวลา
รายละเอียด
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี วันที่ 2
– เทคนิคการใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงและการทำงานเป็นทีม
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
ภาคปฏิบัติ วันที่ 2
– ฝึกการผจญเพลิงน้ำมัน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
ภาคปฏิบัติ วันที่ 2(ต่อ)
– ฝึกการผจญเพลิงหน้าแปลนแก๊สรั่วไหล
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
– สรุปและประเมินผล
– ปิดการอบรม,มอบวุฒิบัตร

บทความและหลักสูตรที่น่าสนใจ

บทความและหลักสูตรที่น่าสนใจ

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

support 3