หลักสูตร ดับเพลิงขั้นสูง Advance Fire Fighting Training Course

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยนับจากปี 2532  ถึงปี 2558 เกิดเหตุอัคคีภัยกว่า 52,000 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4,532 คน, เสียชีวิต 1,740 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 31,000 บาท ล้านบาท และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอาคารสูง บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559) ทั้งนี้สามารถแบ่งสาเหตุได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 

1) เกิดจากความประมาทของตัวบุคคลคล ซึ่งไม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2) เกิดจากอุบัติเหตุ แก๊สหุงตุ้มหกรั่วไหล

3) เกิดจากความตั้งใจหรือเจตนา เช่น การวางเพลิง และ

4) ไม่ทราบสาเหตุ มักสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ, 2555)

จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวกิจการหรือสถานประกอบกิจการมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพิจารณาบริหารจัดการเพื่อป้องกันอันตรายและลดความความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน อันตรายอันเกิดจากไฟนั้น ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต  อันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง  

ดังนั้นการป้องกันและการควบคุมเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมความสูญเสียให้อยู่ในวงจำกัด    บุคคลากรซึ่งเป็นทีมผจญเพลิงจะต้องมีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอในการควบคุมสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในขณะนั้นให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อลดความสูญเสีย  ดังนั้นสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง  ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายและความสูญเสียดังกล่าว  จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความสามารถเพียงพอในการควบคุมเพลิงไหม้ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ และฝึกปฏิบัติในการดับเพลิงได้เหมาะสมกับสถานการณ์
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความชำนาญในเรื่องเทคนิคการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีมในการวางแผนก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ การเข้าควบคุมเพลิงในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. ทีมผจญเพลิงของสถานประกอบการ
  2. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
  3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ
  4. ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-40 ท่าน/รุ่น
วิธีการฝึกอบรม บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม

กำหนดการ หลักสูตร ดับเพลิงขั้นสูง

วันที่ 1 /เวลา
รายละเอียด
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี วันที่ 1
– การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
– หลักการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
ภาคทฤษฎี วันที่ 1 (ต่อ)
– การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยดัวยมือเปล่าและอุปกรณ์แทนเปล
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
ภาคปฏิบัติ วันที่ 1
– ฝึกการใช้หน้ากากหายใจ (SCBA)
– ฝึกการค้นหาผู้ประสบภัยในที่อับอากาศที่มีกลุ่มควันและแก๊สพิษ
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
ภาคปฏิบัติ วันที่ 1(ต่อ)
– ฝึกการผจญเพลิงในเวลากลางคืน (Night Fire Drill)
วันที่ 2 /เวลา
รายละเอียด
09.00-10.30 น.
ภาคทฤษฎี วันที่ 2
– เทคนิคการใช้อุปกรณ์ผจญเพลิงและการทำงานเป็นทีม
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.00 น.
ภาคปฏิบัติ วันที่ 2
– ฝึกการผจญเพลิงน้ำมัน
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหาร
13.00-14.30 น.
ภาคปฏิบัติ วันที่ 2(ต่อ)
– ฝึกการผจญเพลิงไฟจากแก๊สรั่วไหล
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
– สรุปและประเมินผล
– ปิดการอบรม,มอบวุฒิบัตร

ค้นหาหลักสูตรอบรม

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 065 – 441 – 9324

support 3