บทบาทหน้าที่ของ ผู้อนุญาต ในงานอับอากาศ

  • ผู้อนุญาต หมายถึง ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายจ้างให้เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติในการออกหนังสือขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด
  • เป็นเจ้าของพื้นที่และทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล  กระบวนการผลิตใน โรงงาน เช่น ผู้จัดการฝ่ายผลิต หรือ หัวหน้ากะฝ่ายปฏิบัติการผลิต เป็นต้น

บทบาทหน้าที่ของผู้อนุญาตในงานอับอากาศ

ต้องดูให้ละเอียดว่าผู้ปฏิบัติงานที่ขออนูญาตผ่านการอบรมที่อับอากาศครบตามกฎหมาย

หน้าที่ตามกฎหมาย

1. ได้รับมอบหมายจากนายจ้างในการ ออกหนังสือขออนุญาตการทำงานในที่
    อับอากาศ ตามที่กฎหมายกำหนด

2. มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ ให้มีการทำงานในที่อับอากาศ

3. เป็นผู้พิจารณาร่วมกับผู้ขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศในการวางแผนการ
    ปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันอันตราย

4. ต้องทราบลักษณะงานที่เป็นอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผลของ
    การได้รับอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

5. เป็นผู้ เตรียมการในการตัดแยกระบบทุกระบบ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน.
    ในที่อับอากาศ

6. จัดเตรียมให้มีการระบายอากาศ จนมั่นใจได้ว่า อยู่ในระดับที่สามารถ
    ทำงานได้อย่างปลอดภัย

ทางเข้าที่อับอากาศ7. ต้องตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

8. รับผิดชอบในการสื่อสารไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่โรงงานเพื่อ
    ให้รับทราบถึงการปฏิบัติงาน

9. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้มีการเตรียมการปฏิบัติ
   
งานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน

10. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าในระหว่างการทำงานในที่อับอากาศทุกฝ่ายที่
      เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้ร่วมกัน

11. เมื่องานเสร็จสมบูณร์จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน

12. เป็นผู้เซ็นต์อนุมัติในการสิ้นสุดการทำงานตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการทำงาน