แผ่นดูดซับสารเคมี chemical spill kit

แผ่นดูดซับสารเคมี

แผ่นดูดซับสารเคมี

ชุดเก็บกูเสารเคมีรั่วไหล

ข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานสากลในการทำงานกับสารเคมีให้ห้องปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการนั้นๆจะต้องจัดให้มีมาตรการการควบคุมการหกรั่วไหลของสารเคมี รวมไปถึงจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมการทำงานกับสารเคมีอันตรายเพื่อให้พนักงานที่ทำงานกับสารเคมีนั้นสามารถทำงานกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

รวมไปถึงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะทำงานพนักงานจะต้องทราบถึงวิธีการตอบโต้เหตุฉุกเฉินการเก็บกู้สารเคมีได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานส่วนบุคคล (PPE) เช่น

แว่นตา

ถุงมือ

รองเท้านิรภัย

และอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมี วัสดุดูดซับสารเคมีชนิดต่าง ๆ ทราย หรือ แผ่นดูซับสารเคมี

แผ่นดูดซับสารเคมี chemical spill kit