ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

5 เคล็ดลับความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง (10 Construction Site Safety Tips)

ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

1. ป้องกันการตกไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือคนให้ทำการติดตั้งระบบกันตกทุกชนิดในบริเวณจุดก่อสร้างโดยเป็นไปตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม หรือมาตรฐานสากล

2. การทำงานกับนั่งร้านให้ทำการติดตั้งตามมาตรฐานตามแต่ละชนิดเช่นนั่งร้านญี่ปุ่น อังกฤษ (EN) โดยการติดตั้งนั้นต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร และ ทำการตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งาน รวมไปถึงผู้ปฏิบัติงานกับนั่งร้านก็ต้องได้รับการอบรมวิธีการทำงานกับนั่งร้านด้วยเช่นกัน

3. บันไดทุกชนิดที่อยู่ำายในบริเวณไซต์ก่อสร้างต้องมีความแข็งแรงและได้มาตรฐานการรับรองตามที่กฎหมายกำหนดรวมไปถึงพนักงานต้องสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธี

4. พนักงานที่ทำงานก่อสร้างต้องได้รับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรก่อนเริ่มทำงาน เช่น อบรมความปลอดภัย 6 ชม สำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ อบรมการทำงานบนที่สูง อบรมที่อับอากาศ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมเครน อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ อบรมความปลอดภัยหลักสูตรอื่นๆ

5. ต้องทำการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในพร้อมก่อนเริ่มทำงานรวมไปถึงอุปกรณ์ PPE (Personal protective equipment) ต้องได้มาตรฐาน รวมไปถึงพนักงานต้องสามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี