เอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS คืออะไร

SDS (เดิมชื่อ MSDS) หรือ จะเรียกแบบไหนก็ไม่ผิดเหมือนกัน เพราะความหมายของมันยังคงเดิม คือข้อมูลและคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิด ที่บ่งบอกถึงความเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน และข้อควรระวังต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับการจัดการการจัดเก็บ และ การขนส่งสารเคมี ไปจนถึงการใช้งาน คำแนะสำหรับสารเคมีเฉพาะแต่ละอย่างเช่น:

– อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
– ขั้นตอนการปฐมพยาบาล
– ขั้นตอนการทำความสะอาดหกรั่วไหล

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย SDS คืออะไร

มาตรฐานการสื่อสารความเป็นอันตรายของ OSHA (1910.1200) และมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (1910.1450) ทั้งสองฉบับกำหนดให้ไว้เรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ SDS ว่าสามารถจะต้องเข้าถึงได้ง่าย หรือแสดงเอาไว้ในที่สามารถเข้าถึงได้โดยเร็ว เช่นบริเวณสถานที่ทำงาน หรือ กระบวนการผลิตในจุดที่มีการใช้งานสารเคมี ให้พนักงานได้เห็นและติดไว้อย่างชัดเจน ที่สำคัญต้องเป็นภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีไม่ โดยส่วนใหญ่ก็จะแปลมาแล้วค่อยนำมาแสดงนั้นเอง ในระหว่างการทำงานแต่ละครั้งพนักงานเมื่ออยู่ในพื้นที่ทำงาน หรือ ห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้สารเคมีจะต้องได้รับทราบถึงเอกสารความปลอดภัย (SDS) เฉพาะสำหรับสารเคมีแต่ละชนิดที่ใช้ในที่ทำงานนั้น ๆ

เราจะการจัดเก็บ และ ดูแลรักษาเอกสารความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ได้อย่างไร ?

MSDS หรือ SDS สามารถเก็บไว้แบบ Online บนฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งดูแล SDS และอัพเดตตามความจำเป็นแต่ต้องให้ SDS นั้นเป็นข้อมูลปัจจุบันเสมอ

เกี่ยวกับการอบรม

พนักงานทุกคนที่ทำงานกับสารเคมีนั้นต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการอ่าน SDS และทำความเข้าใจ วิธีการเข้าถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฯ โดยสามารถอธิบายถึงหัวข้อสำคัญๆได้อย่างถูกต้อง การอบรมนั้นอาจจะเป็นทาง จป วิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการนั้น ๆ เป็นผู้ฝึกอบรมให้ก็สามารถทำได้ไม่ผิดข้อกำหนดใด ๆ

ต้องได้รับการหลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย EHS ทั่วไปในเบื้องต้น เป็นประจำทุกปี ในเนื้อหาหลักสูตรเพื่อทบทวนให้พนักงานที่ใช้งานกับสารเคมีได้รับทราบถึงข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีนั้น ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายที่เราปฏิบัติงานอยู่