การทำงานบนที่สูง Working at height ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูง Working at height อุบัติเหตุจากการพลัดตกจากที่สูง เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่มีปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ความเสี่ยงเหล่านี้อยู่รอบๆ ตัวเราในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูง อย่างงานก่อสร้างบนนั่งร้าน งานบนเสาไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการทำงานบนที่สูงอาจหมายถึง การทำงานบนพื้นต่างระดับจากพื้นราบ หรือการทำงานบนพื้นที่มีความต่างระดับของพื้นที่บริเวณใต้ดิน ประมาณ 2 เมตรขึ้นไป

อันตรายที่พบบ่อยที่สุดจากอุบัติเหตุของการทำงานบนที่สูง คือการพลัดตกจากที่สูงซึ่งอาจมาจากหลากหลายปัจจัย สามารถเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ หรือกลายเป็นผู้พิการ และบาดเจ็บ ดังนั้นผู้ที่ทำงานบนที่สูงควรรู้ถึงหลักการทำงานบนที่สูงอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

การทำงานบนที่สูง

มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบบุคคลในการทำงานบนที่สูง

๑. มาตรฐานขององค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization : ISO)

๒. มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards : EN)

๓. มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ (Australia Standards/New Zealand Standards : AS/NZS)

๔. มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI)

๕. มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standards : JIS)

๖. มาตรฐานสถาบัน ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (The national Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH)

๗. มาตรฐานสํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ กรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA)

๘. มาตรฐานสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection   Association : NFPA)

อบรมที่สูง , อบรมการทำงานบนที่สูง อบรมที่สูง AIS


ระยะตกที่ต้องรู้ในการทำงานบนที่สูง Fall Factor คืออะไร

Fall Factor = Height of Fall / Length of Lanyard

– Fall Factor จะเป็น 0 (คนงานอยู่ใต้จุดเกี่ยวยึดเชือกตึงเกือบสุด)
– Fall Factor 1 ความตึงเชือกในการเคลื่อนที่ไม่เกิน 0.6 พอการเคลื่อนที่ทำงาน
– Fall Factor 1 ขึ้นไป จุดยึดเกี่ยวต่ำกว่าเอวลงไป

การทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

การทำงานบนที่สูง หมายถึง การทำงานในสถานที่ที่บุคคลอาจได้รับบาดเจ็บจากการตกจากที่นั่นแม้ว่าจะอยู่ในระดับพื้นดินหรือต่ำกว่าก็ตามในประเทศไทยหากพูดตามกฎหมายอาจจะหมายถึงงานที่มีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป หากเป็นต่างประเทศอาจะเริ่มตั้งแต่ 1.8 เมตร OHSAS 18001 หรือ ทุก ๆ ที่สามารถพลัดตกได้ซึ่งได้กล่าวอย่างละเอียดภายหลังนี้ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงข้อกำหนดในการทำงานบนที่สูงตามมาตรฐานต่าง ๆ

การทำงานที่ข้อบังคับบนความสูงนั้นสามารถใช้ได้กับงานทุกงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้จากการพลักตกได้

หากถามว่าใครมีหน้าที่หรือมีส่วนในการรับผิดชอบสำหรับการทำงานบนที่สูง ?

กฎการทำงานที่ความสูงในปี 2005 ต่างประเทศได้ถูกนำเสนอในข้อมูลต่าง ๆเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่เกิดจากการตกจากที่สูง เริ่มจากนายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรการต่าง ๆ ในการทำงานบนที่สูงเพื่อให้ลูกจ้างนั้นสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

การทำงานบนที่สูง

บุคคลและองค์กรเหล่านี้ยังมีความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการทำงานบนที่สูงอย่างครอบคลุมและปลอดภัย กิจกรรมการทำงานทั้งหมดต้องมั่นใจว่าได้รับการวางแผนควบคุมดูแล ตรวจสอบว่าระบบป้องกันการตกสำหรับงานบนที่สูงได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาและความถี่ตามความเหมาะสม หรือ ทำการตรวจทุกครั้งที่มีการเริ่มปฏิบัติงานบนที่สูง

ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

กฎหมายได้ระบุไว้ถึงเจตนารมณ์ถึงให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหรือพนักงานนั้นได้ฝึกอบรมก่อนเริ่มทำงานบนที่สูงให้ลูกจ้างนั้นอบรมความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและสามารถใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดต่าง ๆ ได้ตามหลักมาตรฐานสากล

การทำงานบนที่สูงต้องจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันการตก และ ทดสอบ และ ตรวจสอบอย่างเหมาะสมเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การทำงานบนที่สูง

กรณีของราวบันไดจะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ หรือ 12 ครั้ง/ปีความรับผิดชอบอีกประการหนึ่งของนายจ้างคือการทำให้แน่ใจว่าคนงานได้รับการแจ้งเตือนที่ชัดเจนและครบถ้วนห้ามเข้าใกล้หรือป้ายระวังอันตรายต่างๆ หรือคำแนะเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าไปในพื้นที่อันตรายในพื้นที่ความสูงที่อาจจะพลัดตกลงไปได้โดยไม่ตั้งใจ