การทำงานในที่อับอากาศ Confined Space

การทำงานในที่อับอากาศ ราชการได้ออกประกาศกฎหมายมาในปี 2547 มาจนถึงปัจจุบัน เมษายน 2561 เป็นเวลาที่ทางผู้เขียนกำลังเขียนบทความนี้อยู่ นับนิ้วแล้วก็ผ่านมาแล้วกว่า 17 ปีโดยประมาณ กฎหมายดังกล่าวหลักใหญ่ใจความมีเจตนารมณ์เพื่อให้ลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศนั้นเกิดความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ รวมไปถึงกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ แนวทางการปฏิบัติสำหรับนายจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และ เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศไทย และ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างถูกวิธีปลอดภัยทั้งผู้บาดเจ็บ และ ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ

กฎหมายเกี่ยวกับ อบรมที่อับอากาศ

1. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย. และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ 2547  ดาวน์โหลด

เราจะเรียกติดปากกันในหมู่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) ว่ากฎหมายแม่ และ ได้ออกกฎหมายลูกออกมาอีก 2-3 ฉบับ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นได้แก่

1.1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 2549  ดาวน์โหลด

1.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับทำงานในที่อับอากาศ  ดาวน์โหลด

1.3 มาตรฐานการตรวจสอบและรบัรองแหง่ชาติข้อปฏิบัติการทางานในที่อับอากาศ ดาวน์โหลด

ถ้าให้ผู้เขียนสรุปเกี่ยวกับกฎหมายทั้งหมดแบบภาษาชาวบ้านโดยไม่เอาเนื้อหาในกฎหมายมาเขียนให้มันเยอะแยะแล้วสามารถแบ่งได้หลัก ๆ ดังนี้

1.หน้าที่นายจ้าง

– เกี่ยวกับพื้นที่หรือสถานที่อับอากาศในโรงงานของท่านต้องเป็นไปตามระเบียบตามที่กฎหมายกำหนด มีอะไรบ้างไปดูในกฎหมายเอานะครับ

– ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานที่อับอากาศผ่านการอบรม ทั้งหมดมี 4 ผู้ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และ ผู้ปฏิบัติงาน

การทำงานในที่อับอากาศ

– การจัดอบรมนั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบของกฎหมายเท่านั้นโดยการจัดสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1.จัดอบรมที่อับอากาศ เองภายใน ซึ่งในข้อนี้ต้องหาวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้ามาจัดและฝึกสอนให้ แบบนี้ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าแบบที่ 2 มากโขอยู่ และมีความคล่องตัวเพราะจัดอบรมในโรงงานไม่ต้องเดินทางไปมา หรือ หาที่พักให้ยุ่งยาก

2.ส่งไปอบรมภายนอกกับศูนย์ฝึกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ

– จัดหาอุปกรณ์การทำงานที่อับอากาศ และ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ หรือจำพวกอุปกรณ์การทำงานบนที่สูงอุปกรณ์ต้องได้มาตรฐานสากล และ เพียงพอต่อการใช้งาน

การทำงานในที่อับอากาศ

– จัดตรวจสุขภาพสำหรับลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศจะต้องไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้ ไปบอกหมอเดี๋ยวเขาจัดการให้เองว่าต้องตรวจอะไรบ้าง

– ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกฎหมาย

confined space

นิยาม ที่อับอากาศ

ที่อับอากาศ  หมายความว่า  ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตรายเช่น

อุโมงค์   ถ้ำ   บ่อ   หลุม   ห้องใต้ดิน   ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน   ถังหมัก   ถัง   ไซโล   ท่อ   เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

การจำแนกชนิดและประเภทตามลักษณะทางกายภาพของที่อับอากาศสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. แบ่งตามขนาด

2. แบ่งตามรูปร่าง และ การใช้งาน

ตัวอย่างที่อับอากาศในโรงงาน หรือ อุตสาหกรรมต่าง ๆ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น ถังน้ำมัน หอกลั่น

เกษตรกรรม เช่น บ่อหมักปุ๋ย ถังบรรจุปุ๋ย แท้งค์ฉีดพ่นสารเคมี

อุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ปล่องขนาดใหญ่ ท่อทางเดินสายไฟ

อุตสาหกรรมอาหาร เช่น เตาอบ ถังแป้ง ถังน้ำตาล ถังข้าวป่น

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น หม้อต้มสำหรับฟอกขาว ถังสีย้อมผ้า

การขนส่ง เช่น เครื่องบินบรรทุก รถบรรทุก รถไฟบรรทุก

งานสุขาภิบาล เช่น บ่อขยะเปียก เตาเผาขยะ ท่อระบายน้ำ 

ดังนั้น

นิยามของที่อับอากาศจึงไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเป็น อุโมงค์ โพรง ถัง ถ้ำ หรือท่อเท่านั้น 

หากแต่บริเวณการทำงานใดๆ ที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำ หรือบรรยากาศที่มีผลร้ายแรงต่อสุขภาพของพนักงานแม้ว่าจะมีลักษณะเปิดก็สามารถถือได้ว่าเป็นสถานที่อับอากาศได้