• อบรม อันตรายจากเสียงดัง

    อบรม อันตรายจากเสียงดัง ในการบวนการผลิต และ แนวทางการป้องกัน

    อบรมเสียงดัง

อบรม อันตรายจากเสียงดัง

หลักสูตรการสอน

เช้า
1. ความสำคัญของการได้ยิน ในชีวิตประจำวัน
2. กลไกการได้ยิน และ อวัยวะรับเสียงที่สำคัญ
3. อันตรายจากเสียงดัง
4. ลักษณะการสูญเสียการได้ยิน
5. ผลกระทบเสียงดังที่มีต่อร่างการและจิตใจ

6. เสียงดังแค่ไหนถึงเกิดอันตราย

บ่าย
7. มาตรการและวิธีการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถการได้ยิน
8. อยู่อย่างไรในโลกที่ไม่มีเสียง
9. การป้องกัน และ วิธีลดความดังของเสียง
10. วิธีการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
11. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังอย่างถูกต้อง
12. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องป้องกันตัวเองจากอันตรายของเสียงดัง

13. Work Shop แบ่งกลุ่ม 

         – การป้องกันเสียงดัง
         – การเลือกใช้ PPE
         – พรีเซ็นต์หน้าชั้นเรียน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 .PDF

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

การเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE)

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ -