หลักสูตร อันตรายจากเสียงดังการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

อบรมอันตรายจากเสียงดัง

หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง

สถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 dB(A) ขึ้นไปต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการและต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากเสียงดังจากการทำงาน

จัดเต็ม เนื้อหาการสอน

หลักสูตรอินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

เรียนอันตรายจากการทำงานในกระบวนการผลิตที่มีเสียงดัง เทคนิคการหามาตรการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ลูกค้าสามารถกำหนดวันอบรม วางแผนการอบรมตามความสะดวกได้อีกด้วย

บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

แนวทางการควบคุมเสียงดัง

เรียนรู้เทคนิควิธีการควบคุมเสียงดังในการทำงานตามวิธีมาตรฐานสากล เช่น เทคนิคการควบคุมเสียงดังจากแหล่งกำเนิดโดยการจัดการด้านวิศวกรรมปรับปรุงแก้ไขปัญหาเสียงดังที่ต้นกำเนิดเสียงหรือการแก้ไขโดยการควบคุมเสียงดังโดยวัสดุที่ทันสมัยและอีกหลากหลายเทคนิคที่นักเรียนจะได้เรียนในห้องเรียน

เสียงดัง หมายถึง

เสียงที่มีความดัง จนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน ทั้งนี้กฎหมายแรงงานระบุให้ ต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง

มีเสียงดังเกิน 85 dB (A)

ในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ให้นายจ้างจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 

การป้องกัน - เสียงดัง

ทำอย่างไรไม่ให้พนักงานของเรานั้นหูเสื่อมจากการทำงานหรือเกิดโรคจากการทำงานเมื่อทำการตรวจสุขภาพสิ้นปี ในสถานประกอบการหลายที่ มีปัญหาดังกล่าวอาจเป็นเพราะหลายสาเหตุเช่นในพื้นที่การทำงานมีเสียงดัง หรือ อาจจะเป็นเพราะมาตรการต่าง ๆ นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การอบรมอันตรายจากเสียงดังนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการและป้องกันอันตรายจากเสียงดังในรูปแบบต่าง ๆ อย่างละเอียด เช่น วิธีการป้องกันอันตรายจากเสียงดังตามมาตรฐานสากล

  1. วิธีการควบคุมเสียงดังด้านวิศวกรรม
  2. การควบคุมทางผ่านเสียงดัง
  3. การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE 

นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานกับเสียงดังได้อย่างปลอดภัย และ รู้ถึงการกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากเสียงดังได้อย่างเหมาะสม

อบรมหลักสูตรอันตรายจากเสียงดัง กับเซฟสิริวันนี้ฟรีรับส่วนลดพิเศษมากกว่า 35% พร้อมรับคู่มือการบริหารจัดการเสียงดัง

เอียปลั๊กลดเสียง (Ear Plugs) กับ ที่ครอบหู (Ear Muffs) ต่างกันอย่างไร

กฎหมายในประเทศไทยได้กำหนดเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม กำหนดให้ระดับความดังของเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกัน ไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ)

อันตรายจากเสียงดัง (Noise)

แนวทางการตรวจสุขภาพพนักงาน +

โรคจากการทำงานที่เกิดจากเสียงดัง

หลักสูตรอบรมมาตรฐานสากล

เรียนรู้การป้องกันอันตรายเกี่ยวกับการทำงานกับเสียงดัง
พร้อมฝึกส่วมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

  • หลักสูตรอินเฮ้าส์ 13,500 บาท

    1 รุ่น/ 40 คน

    บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

สิ่งที่จะได้รับหลังจบการอบรม

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอันตรายจากเสียงดัง อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 083 - 939 - 9514

เพิ่มเพื่อน
support 3