” ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จําเป็นในการทํางานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด “

ดาวน์โหลด กฎหมาย

ทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

  • อบรม การทำงานกับไฟฟ้า

ลงมือฝึกปฏิบัติจริง 100% กับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

รายละเอียดหลักสูตร : 

กฎกระทรวง

กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๕๘

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานกับไฟฟ้า

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และ มาตรฐานการติดตั้ง
– สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
– การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การเรียนรู้ให้พนักงานปฏิบัติจริง กับ อุปกรณ์มาตรฐาน

– อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน
– อุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE)
– เรียนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ ฟื้นคืนชีพ (CPR)
– เทคนิคการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานกฎหมาย

นักเรียนปฏิบัติจริง 100%

อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ผู้รับเหมา AIS

หลักสูตร : อบรมไฟฟ้า AIS 

การทำงานกับไฟฟ้า

บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน

เวลาฝึก : 08.00-16.00 น.

จำนวนผู้เข้าอบรม : ขั้นต่ำ 10 คน – 40 คน

สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมเซฟสิริ (สระบุรี)

GPS, แผนที่ (Google  Map)

หลักสูตร : อบรมไฟฟ้า AIS

การทำงานกับไฟฟ้า

อินเฮ้าส์

ระยะเวลา : 1 วัน

เวลาฝึก : 08.00-16.00 น.

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 40 คน/รุ่น

สถานที่ : สถานที่ลูกค้า

บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ

โทร. 083 – 939 9514 k.น้ำผึ้ง

Line. เพิ่มเพื่อนคลิก