อบรมเครน , อบรม ปั้นจั่น 4 ผู้

1. ผู้บังคับปั้นจั่น
2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
5. ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ .PDF

อบรม ปั้นจั่น , ปฏิบัติจริง การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์

ตรวจเครน

อบรม ปั้นจั่น


จากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการ อบรม ปั้นจั่น หรือทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

  • การทำงานอย่างปลอดภัย
  • การตรวจสอบปั้นจั่นก่อนใช้งาน
  • การซ่อมบำรุงดูแลรักษา
  • การให้สัญญาณปั้นจั่น
  • การคำนวณความปลอดภัยในการใช้งาน
  • การทดสอบการรับน้ำหนักปั้นจั่น

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเติม

083 – 939 9514 k.ทราย

093 – 154 6635 K.กบ

โปรโมชั่นเดือนตุลาคม

ปั้นจั่น 4 ผู้ 22,000 บาท

เหลือ 18,500 บาท

ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่
จัดโปรโมชั่น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ทบทวนปั้นจั่น 11,000 บาท

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศ

และบริษัทเอกชนอีกกว่า 100 บริษัท

อบรม ปั้นจั่น , และ การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก

อบรมเครน , ปั้นจั่น

อบรมแล้วพนักงานต้องปฏิบัติได้จริง

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการ ฝึก และ ปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง

อบรมเครน

  • อบรม เครน

จากรุ่นสู่รุ่นที่เราได้รับความไว้วางใจในการ อบรม ปั้นจั่น

อบรมเครน

ให้พนักงานปฏิบัติงานกับปั้นจั่นอย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย

work shop.

การเรียนการสอนที่จะทำให้พนักงานเกิดความเข้าใจและเห็นภาพถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ  เซฟสิริ (ประเทศไทย) เราจึงทำการออกแบบดีไซน์ให้หน้างานจริงของคุณเป็นห้องเรียน พร้อมปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่พนักงานคุ้นเคย

โรงงานทุกประเภท

work shop.

ธุรกิจประเภทไหนที่ใช้ปั้นจั่น เครน ในการทำงาน ให้พนักงานได้ ปั้นจั่น ถึงวิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ปั้นจั่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

อบรมเครน
อบรมเครน

ทุกเพศ จะหญิง หรือ ชาย ใช้งานปั้นจั่นได้อย่างปลอดภัย

วิธีการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของปั้นจั่น  วิธีการควบคุม และ การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้เรียน หรือ ผู้ใช้งานจะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง และ ใช้งานอย่างถูกวิธี

work shop.

มาตรฐานการเรียนการสอน

“โดยทีมอาจารย์ที่ดีที่สุดของเรา”

อบรมเครน

บริษัทในเครือ SCG

อบรมเครน

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

อบรมเครน

โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

อบรมเครน

โฮมมาร์ท

อบรมเครน
อบรมเครน

มากกว่าการสอน.. ด้วยการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง

work shop.

ใกล้ชิด

ผู้ฝึกสอนจะดูแลพร้อมทั้งแนะนำอย่างใกล้ชิด

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi