อบรมเครน , อบรม ปั้นจั่น 4 ผู้

1. ผู้บังคับปั้นจั่น
2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
5. ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ .PDF

สอบถามเพิ่มเติม

083 – 939 9514 k.ทราย

093 – 154 6635 K.กบ

อบรม ปั้นจั่น , ปฏิบัติจริง การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์

ตรวจเครน

อบรม ปั้นจั่น


จากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการ อบรม ปั้นจั่น หรือทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

  • การทำงานอย่างปลอดภัย
  • การตรวจสอบปั้นจั่นก่อนใช้งาน
  • การซ่อมบำรุงดูแลรักษา
  • การให้สัญญาณปั้นจั่น
  • การคำนวณความปลอดภัยในการใช้งาน
  • การทดสอบการรับน้ำหนักปั้นจั่น

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศ

และบริษัทเอกชนอีกกว่า 100 บริษัท

อบรม ปั้นจั่น , และ การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก

อบรมเครน , ปั้นจั่น

อบรมแล้วพนักงานต้องปฏิบัติได้จริง

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการ ฝึก และ ปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง

อบรมเครน
  • อบรม เครน

จากรุ่นสู่รุ่นที่เราได้รับความไว้วางใจในการ อบรม ปั้นจั่น

อบรมเครน

ให้พนักงานปฏิบัติงานกับปั้นจั่นอย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย

work shop.

การเรียนการสอนที่จะทำให้พนักงานเกิดความเข้าใจและเห็นภาพถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ  เซฟสิริ (ประเทศไทย) เราจึงทำการออกแบบดีไซน์ให้หน้างานจริงของคุณเป็นห้องเรียน พร้อมปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่พนักงานคุ้นเคย

โรงงานทุกประเภท

work shop.

ธุรกิจประเภทไหนที่ใช้ปั้นจั่น เครน ในการทำงาน ให้พนักงานได้ ปั้นจั่น ถึงวิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ปั้นจั่นให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

อบรมเครน
อบรมเครน

ทุกเพศ จะหญิง หรือ ชาย ใช้งานปั้นจั่นได้อย่างปลอดภัย

วิธีการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของปั้นจั่น  วิธีการควบคุม และ การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้เรียน หรือ ผู้ใช้งานจะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง และ ใช้งานอย่างถูกวิธี

work shop.

มาตรฐานการเรียนการสอน

“โดยทีมอาจารย์ที่ดีที่สุดของเรา”

อบรมเครน

ปั้นจั่น 4 ผู้ 20,000 บาท

จัดโปรโมชั่น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ทบทวนปั้นจั่น 12,000 บาท

คนขับเฮี๊ยบ ผู้รับเหมา

ติดต่อ

083 – 939 9514 k.ทราย

093 – 154 6635 K.กบ

บริษัทในเครือ SCG

อบรมเครน

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

อบรมเครน

โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

อบรมเครน

โฮมมาร์ท

อบรมเครน
อบรมเครน

มากกว่าการสอน.. ด้วยการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง

work shop.

อาจารย์ผู้สอนคอยแนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิด