logo safesiri -2

SAFESIRI TRAINING CENTER

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น

" ให้ผู้สัญญาณปั้นจั่นได้มีความเข้าใจถึงเทคนิคการให้สัญญาณกลับไปยังผู้บังคับปั้นจั่นเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย "

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น (SIGNAL MAN)

หลายครั้งที่เราพบว่าการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานกับปั้นจั่นนั้นเกิดจากการให้สัญญาณที่ไม่ถูกต้องจากผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ทำให้การทำงานเกิดความสับสันและนำไปสู่อุบัติเหตุ การให้สัญญาณในการทำงานกับปั้นจั่นนั้นพนักงานผู้ให้สัญญาณต้องมีความเข้าใจในท่าทางต่าง ๆ ตามหลักสากล รวมไปถึงเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับทีมงานหรือผู้บังคับปั้นจั่น พนักงานที่ทำงานกับปั้นจั่นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

มาตรฐานใหม่

ปี 2020

อบรมเครนตามกฎหมายพร้อมฝึกปฏิบัติภาคสนามจนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เรียนการเลือกใช้สลิงชนิดต่างๆ

เรียนการเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยยกวิธีการตรวจสอบสลิงลักษณะต่างๆ การตรวจสอบโซ่ยกของ และการคำนวณการรับน้ำหนักของสลิงอย่างปลอดภัย

สอบอบรมเครนภาคเช้า
สอบภาคปฏิบัติการควบคุมเครน

หลักสูตรเทคนิคผู้บังคับปั้นจั่น

สอนเทคนิคในการบังคับและควบคุมปั้นจั่นให้ปลอดภัยและถูกต้อง นักเรียนได้ทราบถึงขั้นตอนที่สำคัญในการบังคับปั้นจั่นตามมาตรฐานสากล

ฝึกปฏิบัติภาคสนาม วันที่ 2

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนโดยมีทีมวิทยากรคอยให้คำแนะนำ และ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้

อบรมการทำงานกับปั้นจั่น

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้ นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรม หรือ ทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น

กฎหมาย

เรียนมาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

อบรมเครนบริษัทนิสัน-pc

SAFESIRI

อบรมปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ
หลักสูตร 4 ผู้

หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงมาตรฐานและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานกับปั้นจั่น การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

อบรมเครน

SAFESIRI

เรียนรู้อุปกรณ์จริง
ที่ได้มาตรฐานสากล

นักเรียนได้สัมผัสกับอุปกรณ์จริงชนิดต่างๆในงานปั้นจั่น อุปกรณ์ช่วยยกและส่วนประกอบปั้นจั่น

อบรมการทำงานกับปั้นจั่น 4 ผู้

SAFESIRI

ฝึกปฏิบัติ
ลงมือทำจริงในทุกขั้นตอน

ทุกอย่างที่ได้เรียนในห้องเรียนถูกนำไปฝึกในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความมั่นใจในการทำงานกับปั้นจั่นได้อย่างถูกต้องหลังจบหลักสูตร

อบรมเครนเคลื่อนที่-pc

SAFESIRI

คนขับรถเฮี๊ยบ, รถโมบายเครน
รถบรรทุกติดปั้นจั่น

เรียนเทคนิคการบังคับรถเฮี๊ยบ และ เทคนิคการยกเคลื่อนย้ายสิ่งของ อบรมรถบรรทุกติดปั้นจั่น (ปจ.2) ตามกฎหมายกำหนด

Services

บริการจัดอบรมภายใน หลักสูตรอินเฮ้าส์เทรนนิ่งสะดวกประหยัด เรียนกับอุปกรณ์ของจริงตามมาตรฐานสากล

อบรมเครนอยู่กับที่

หลักสูตร 4 ผู้ การทำงานกับปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ตามที่กฎหมายกำหนด

อบรมเครนเคลื่อนที่

อบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ ปั้นจั่นรถ ปั้นจั่นเรือ คนขับบูมลิฟท์

อบรมคนขับรถตัก

อบรมคนขับรถแบคโฮ, คนขับรถขุด, อบรมการทำงานกับเครื่องจักรทุกชนิด หลักสูตร 1 วัน 6 ชม.

Signal MAN

สอนเทคนิคการให้สัญญาณในงานปั้นจั่น
ตามมาตรฐานสากล

ท่าทางการให้สัญญาณปั้นจั่น3

การให้สัญญาณ

กับผู้บังคับปั้นจั่น

ท่าทางการให้สัญญาณปั้นจั่น2

วิธีการสื่อสาร

กับผู้บังคับปั้นจั่น

ท่าทางการให้สัญญาณปั้นจั่น1

ท่าทางการส่งสัญญาณ

กับผู้บังคับปั้นจั่น

ชม.
ปั้นจั่น 4 ผู้ ชนิดอยู่กับที่
ชม.
4 ผู้ ชนิดรถ เรือปั้นจั่น
ชม.
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

วางแผนการซื้อ

เรียนรู้กับมืออาชีพพร้อมฝึกปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลโดยมีทีมวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดการเรียนรู้

ทบทวนการทำงานปั้นจั่น

หลักสูตรอินเฮ้าส์

฿ลด 15%หลักสูตร 3 ชม.
หลักสูตรทบทวน 3 ชม.
หลักสูตรทบทวน 6 ชม (+ 2,500)
อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง
มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านอบรมทุกคน

ปั้นจั่น 4 ผู้ (ชนิดเคลื่อนที่)

หลักสูตรอินเฮ้าส์

฿ลด35%จัดโปรโมชั่น ลด 35%
หลักสูตร โมบายเครน
คนขับรถ เฮี๊ยบ
อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง
มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม

อบรมปั้นจั่น เดือน กุมภาพันธ์

บุคคลทั่วไป

12-13 กุมภาพันธ์ สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ สระบุรี

หลักสูตรเนื้อหาการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น ต้องประกอบด้วย

(๑) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชาที่อบรม ดังนี้

(๑.๑) ความรู้พื้นฐาน และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ ๑๑
(๑.๒) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
(๑.๓) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch
(๑.๔) การใช้สัญญาณมือ
(๑.๕) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
(๑.๖) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ
(๑.๗) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ซึ่งต้องมีการ ทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กําหนดอย่างถูกต้อง และ ปลอดภัย

การฝึกอบรมผู้บังคับคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย

(๑) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อยต้องมี เนื้อหาวิชาที่อบรม ดังนี้

(๑.๑) ความรู้พื้นฐาน และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ ๑๑
(๑.๒) ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น
(๑.๓) ระบบการไฮดรอลิกเบื้องต้น
(๑.๔) ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
(๑.๕) ระบบสัญญาณเตือนและ Limit switch
(๑.๖) การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร
(๑.๗) การอ่านค่าตารางพิกัดยก
(๑.๘) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
(๑.๙) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
(๑.๑๐) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ
(๑.๑๑) การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา

(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ซึ่งต้องมีการ ทดสอบการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กําหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

(๑) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาการอบรมไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชาที่อบรม ดังนี้

(๑.๑) ความรู้พื้นฐาน และระยะเวลาการฝึกอบรมตามข้อ ๑๑
(๑.๒) การใช้สัญญาณมือ
(๑.๓) การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก
(๑.๔) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
(๑.๕) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ

(๒) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ซึ่งต้องมีการ ทดสอบเกี่ยวกับการให้สัญญาณ การผูก มัด การยึดเกาะวัสดุอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่นต้องมีหัวข้อวิชา และระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

(๑) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๒

(๒) กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสีย รวมท้ังนําผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน

(๓) ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นําปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

เริ่มต้นเรียนรู้

มากกว่า 100 บริษัทชั้นนำระดับประเทศที่เซฟสิริได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

สิ่งที่จะได้รับหลังผ่านการอบรม

วุฒิบัตร (Certificate)

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตามประเภทของผู้เข้าอบรมอย่างเป็นทางการ

อายุใบเซอร์

วุฒิบัตรมีอายุ 2 ปี
นับจากวันที่ผ่านการฝึกอบรม

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้SAFESIRI TRAINING CENTER

โทร 083 - 939 - 9514 (คุณอุ้ย)