อบรมความปลอดภัย 6 ชม. ตามกฎหมาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียนจองที่นั่งได้แล้ววันนี้.

2,000 / คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยมาตรฐานสากล

ลงมือฝึกปฏิบัติจริง 100% กับอุปกรณ์มาตรฐานสากล

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

รายละเอียดหลักสูตร : 

อบรมความปลอดภัย 6 ชม. ตามกฎหมายใหม่

  • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน เปล่ียนสถานที่ทํางาน หรือเปล่ียนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ อธิบดีประกาศกําหนด

หลักสูตร : อบรมลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. 

บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน

เวลาฝึก : 09.00-16.00 น. ( 6 ชม. )

ราคา : 2,000 บาท / คน

สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมเซฟสิริ (สระบุรี)

GPS, แผนที่ (Google  Map)

อินเฮ้าส์

ระยะเวลา : 1 วัน

เวลาฝึก : 09.00-16.00 น. ( 6 ชม. )

จำนวนผู้เข้าอบรม : ไม่เกิน 30 คน/รุ่น

สถานที่ : สถานที่ลูกค้า

ราคา : 12,000 บาท/รุ่น

บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

สอบถามเพิ่มเติม / ลงทะเบียน

โทร. 083 – 939 9514 คุณ น้ำผึ้ง

โทร. 093 – 154 6635 คุณ กบ

Line. เพิ่มเพื่อนคลิก