เริ่มต้นเรียนรู้กับ เซฟสิริ

อบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่

การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย (PPE)

การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) เป็นอุปกรณ์สำคัญเพื่อใช้ปกป้องอันตรายจากการทำงาน พนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน

อบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่-pc1
ฝึกสวมใ่ส่ PPE
ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
อบรมความปลอดภัย 6 ชม.-ppe
เรียนมาตรฐาน PPE
เรียนมาตรฐานของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

อบรมอินเฮ้าส์

โปรโมชั่น มีนาคม ลด 30%

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลขทะเบียนศูนย์ฝึกอบรม จป. 63 - 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

"สอนโดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ"

เรียนพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานได้รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดจากการทำงาน และ หาวิธีป้องกันอันตรายได้อย่างถูกต้อง สอนโดย จป.วิชาชีพ ประสบการณ์ตรงด้านการสอนงานความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัย
6 ชั่วโมง

เรียนรู้อย่างสนุกสนุก

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน

อบรมความปลอดภัย 6 ชม.

เรียนรู้วิธีการทำงานอย่างปลอดภัย การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

บริการ 77 จังหวัดทั่วไทย

ลูกค้าสามารถวางแผนการอบรมตามความสะดวกภายในสถานประกอบการของตนเองได้อีกด้วย

หลักสูตรอินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

ประหยัดและคุ้มค่ากว่ากับการจัดฝึกอบรมภายในหลักสูตรอินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

Risk Assessment

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

การวิเคราะห์งานที่เป็นอันตราย

ฝึก Work shop การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JAS) การจัดทำขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและหามาตรฐานควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน

การจัดทำขั้นตอนการทำงาน (WI)

การได้มาซึ่งขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยโดยพิจารณาถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงอันตรายเพื่อตัดโอกาสไม่ให้พนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถาน ประกอบกิจการ

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เรียนรู้วิธีการประเมินความเสี่ยงอันตรายในการทำงาน วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอันตราย และ จัดทำมาตรการควบคุมอันตรายในการทำงาน

สำหรับบุคคลทั่วไป / online 
30 มีนาคม

สถานที่อบรม ศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ สระบุรี 2500 /ท่าน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้SAFESIRI TRAINING CENTER

โทร 083 - 939 - 9514 (คุณอุ้ย)