อบรมพนักงานเข้าทำงานใหม่หลักสูตร ความปลอดภัย 6 ชั่วโมง

อบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่คืออะไร

การอบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่นั้นเป็นการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างทุกคนที่เข้าทำงานใหม่ตามกฎหมายซึ่งหลายคนอาจยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเข้าทำงานใหม่ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดวันนี้เราจะมาสรุปเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ดังนี้

ชื่อเรียกเกี่ยวกับหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น อบรมลูกจ้างใหม่ อบรมพนักงานเข้าทำงานใหม่ อบรมความปลอดภัย 6 ชม. ซึ่งก็จะมีการเรียกต่างๆที่แตกต่างกันไปในประกาศ พรบ.ความปลอดภัย 2554 ไม่ได้มีการระบุชื่อหลักสูตรเพียงแต่บอกเอาไว้ว่า

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย

ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน

การฝึกอบรมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน โรงงาน หรือ บริษัทผู้รับเหมา นายจ้างจะต้องจัดให้พนักงานของตนเองได้ฝึกอบรมหลักสูตรนี้ทุกคน และ พนักงานเข้าทำงานใหม่ทุกคนจะต้องมีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตามที่กฎหมายกำหนด

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

หลักสูตร พนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย

เรียนทฤษฎี และ ปฏิบัติ

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมากกว่า 70% เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งสัมผัสกับอุปกรณ์ PPE ของจริงทุกประเภทในห้องเรียนอีกด้วย

เรียนกฎหมาย

นักเรียน หรือ พนักงานใหม่ได้ทราบถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่

ฝึกสวมใส่อุปกรณ์ PPE

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมากกว่า 70% เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งสัมผัสกับอุปกรณ์ PPE ของจริงทุกประเภทในห้องเรียนอีกด้วย

Play Video

พิเศษลด 30% -เมษายน 2566

หลักสูตรอินเฮ้าส์ (In House)

หลักสูตรเรียนออนไลน์

77 จังหวัดทั่วไทย

  • 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน
  • เวลาเรียน 1 วัน (6 ชม.)
  • มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

ดูรายละเอียดหลักสูตร >

** บริการให้เช่าสถานที่อบรมลด 35%

สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ ฝึก และ ฝึกอย่างเข้มข้น

0% ปฏิบัติจริง
มาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง
ถึง 70%

ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย

Training Class2
ฝึกวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
Training Class1
ฝึกกิจกรรมค้นหาความเสี่ยงอันตราย
Training Class3
การทำ Job safety analysis
Training Class
ฝึกวิเคราะห์แบบกลุ่ม
Training Class4
แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม Work shop
Trainee-Register
บรรยากาศลงทะเบียน ศูนย์ฝึกอบรม
Trainee-Break1
บรรยากาศช่วงพักเบรค ศูนย์ฝึกอบรม
Trainee-Break2
ช่วงพักเบรค ศูนย์ฝึกอบรมสระบุรี
Trainee-Break
ช่วงพักเบรค ศูนย์ฝึกอบรมสระบุรี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

การวิเคราะห์งานที่เป็นอันตราย
ฝึก Work shop การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) การจัดทำขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและหามาตรฐานควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน

การจัดทำขั้นตอนการทำงาน (WI)
การได้มาซึ่งขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยโดยพิจารณาถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงอันตรายเพื่อตัดโอกาสไม่ให้พนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง

Learn JSA Risk Assessment
ภาพนักเรียนพรีเซ็นต์การวิเคราะห์ความเสี่ยง job hazard analysis

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ  เพื่อเข้าสมัครงาน หรือ ศึกษาต่อต่างประเทศ

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

เพิ่มเพื่อน

Register

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญต่อและเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกประการหลายครั้งที่เราพบว่าการเกิดอุบัติขั้นรุนแรงส่งผลให้โรงงานหรือนายจ้างต้องถูกดำเนินคดีหรือสั่งให้หยุดกิจการจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทที่มีมาตรฐานได้มีการยกระดับด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีความสำคัญลำดับหนึ่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานโดยการให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานของตนเอง จากสถิติในประเทศไทยพบว่าอุบัติเหตุจากการทำงานส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับพนักงานเช่นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ การกำหนดกฎระเบียบวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย 

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานพนักงานในองค์กรควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสม เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายคืออะไรและจะป้องกันหรือจัดการได้ด้วยวิธีใด เรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น มาตรฐานด้าน แสงสว่างในกระบวนการผลิต เสียงดังจากการทำงาน มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน การตอบโต้เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ หรือ การเกิดอุบัติเหตุต่างๆขณะทำงาน เรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีอันตราย การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น สิ่งเหล่านี้พนักงานทุกคนในองค์กรควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เพื่อให้พนักงานทุกคนปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา

พร้อมรับใบเซอร์หลังจบการอบรม

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน, บริหาร , คปอ

พร้อมรับใบเซอร์หลังจบการอบรม

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 083 - 939 - 9514

เพิ่มเพื่อน
support 3