อบรมพนักงานเข้าทำงานใหม่หลักสูตร ความปลอดภัย 6 ชั่วโมง

อบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่คืออะไร

การอบรมความปลอดภัยพนักงานใหม่นั้นเป็นการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างทุกคนที่เข้าทำงานใหม่ตามกฎหมายซึ่งหลายคนอาจยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานเข้าทำงานใหม่ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดวันนี้เราจะมาสรุปเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ดังนี้ ชื่อเรียกเกี่ยวกับหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น อบรมลูกจ้างใหม่ อบรมพนักงานเข้าทำงานใหม่ อบรมความปลอดภัย 6 ชม. ซึ่งก็จะมีการเรียกต่างๆที่แตกต่างกันไปในประกาศ พรบ.ความปลอดภัย 2554 ไม่ได้มีการระบุชื่อหลักสูตรเพียงแต่บอกเอาไว้ว่า
มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน
การฝึกอบรมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน โรงงาน หรือ บริษัทผู้รับเหมา นายจ้างจะต้องจัดให้พนักงานของตนเองได้ฝึกอบรมหลักสูตรนี้ทุกคน และ พนักงานเข้าทำงานใหม่ทุกคนจะต้องมีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตามที่กฎหมายกำหนด

ประกอบไปด้วยหัวข้อการอบรมดังนี้

(1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

(2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที

(3) คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมงสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการอบรมตามวรรค 1 จากสถานประกอบกืจการเดิมแล้ว ให้ฝึกอบรมเฉพาะ (3) เท่านั้น ”

ข้อ 8 หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายกับลูกจ้างแตกต่างไปจากเดิม มีระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยหัวข้อวิชา

(1) ปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน มีระยะเวลาฝึกอบรม 1ชั่วโมง 30 นาที

(2) คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีระยะเวลาฝึกอบรม 1ชั่วโมง 30 นาที

ข้อ 10 ใครที่ผ่านการฝึกอบรม จป หัวหน้างาน หรือ อบรม จป บริหาร หรือเป็น จป บริหาร ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554 ถือว่าผู้นั้นได้ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน หรือ บริหารตามประกาศนี้

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เลขที่ใบอนุญาต จป. 63 – 010

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

หลักสูตร พนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมง

มาตรา ๑๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดําเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัย

เรียนทฤษฎี และ ปฏิบัติ

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมากกว่า 70% เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งสัมผัสกับอุปกรณ์ PPE ของจริงทุกประเภทในห้องเรียนอีกด้วย

เรียนกฎหมาย

นักเรียน หรือ พนักงานใหม่ได้ทราบถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่

ฝึกสวมใส่อุปกรณ์ PPE

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติมากกว่า 70% เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมทั้งสัมผัสกับอุปกรณ์ PPE ของจริงทุกประเภทในห้องเรียนอีกด้วย

Play Video

พิเศษลด 30%

หลักสูตรอินเฮ้าส์ (In House)

หลักสูตรเรียนออนไลน์

77 จังหวัดทั่วไทย

  • 1 รุ่น ไม่เกิน 40 คน
  • เวลาเรียน 1 วัน (6 ชม.)
  • มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

ดูรายละเอียดหลักสูตร >

** บริการให้เช่าสถานที่อบรมลด 35%

สัดส่วนที่เหมาะสมลงตัวของหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อ ฝึก และ ฝึกอย่างเข้มข้น

0% ปฏิบัติจริง
มาตรฐานการสอนที่เน้นปฏิบัติจริง
ถึง 70%

ทุกเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านการตอบกลับ และ ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและปลอดภัย

Training Class2
ฝึกวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
Training Class1
ฝึกกิจกรรมค้นหาความเสี่ยงอันตราย
Training Class3
การทำ Job safety analysis
Training Class
ฝึกวิเคราะห์แบบกลุ่ม
Training Class4
แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม Work shop
Trainee-Register
บรรยากาศลงทะเบียน ศูนย์ฝึกอบรม
Trainee-Break1
บรรยากาศช่วงพักเบรค ศูนย์ฝึกอบรม
Trainee-Break2
ช่วงพักเบรค ศูนย์ฝึกอบรมสระบุรี
Trainee-Break
ช่วงพักเบรค ศูนย์ฝึกอบรมสระบุรี

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

การวิเคราะห์งานที่เป็นอันตราย
ฝึก Work shop การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) การจัดทำขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและหามาตรฐานควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน

การจัดทำขั้นตอนการทำงาน (WI)
การได้มาซึ่งขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยโดยพิจารณาถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยงอันตรายเพื่อตัดโอกาสไม่ให้พนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ 6 ชั่วโมง

Learn JSA Risk Assessment
ภาพนักเรียนพรีเซ็นต์การวิเคราะห์ความเสี่ยง job hazard analysis

ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ  เพื่อเข้าสมัครงาน หรือ ศึกษาต่อต่างประเทศ

วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชม. อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ

เพิ่มเพื่อน

Register

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญต่อและเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกประการหลายครั้งที่เราพบว่าการเกิดอุบัติขั้นรุนแรงส่งผลให้โรงงานหรือนายจ้างต้องถูกดำเนินคดีหรือสั่งให้หยุดกิจการจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทที่มีมาตรฐานได้มีการยกระดับด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีความสำคัญลำดับหนึ่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานโดยการให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานของตนเอง จากสถิติในประเทศไทยพบว่าอุบัติเหตุจากการทำงานส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับพนักงานเช่นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ การกำหนดกฎระเบียบวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย 

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานพนักงานในองค์กรควรได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย วิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสม เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายคืออะไรและจะป้องกันหรือจัดการได้ด้วยวิธีใด เรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น มาตรฐานด้าน แสงสว่างในกระบวนการผลิต เสียงดังจากการทำงาน มาตรฐานการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน การตอบโต้เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ หรือ การเกิดอุบัติเหตุต่างๆขณะทำงาน เรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีอันตราย การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น สิ่งเหล่านี้พนักงานทุกคนในองค์กรควรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เพื่อให้พนักงานทุกคนปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา

พร้อมรับใบเซอร์หลังจบการอบรม

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน, บริหาร , คปอ

พร้อมรับใบเซอร์หลังจบการอบรม

บริการแนะนำเผื่อคุณสนใจ

ดูหลักสูตรทั้งหมด

อบรมความปลอดภัยฯ มากกว่า 100+ หลักสูตร

สินค้า PPE

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตรวจรับรองวิศวกรรม

ตรวจวิศวกรรมโรงงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS) การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

สมัครอบรมได้แล้ววันนี้โทร 083 - 939 - 9514

เพิ่มเพื่อน
support 3