• อบรมความปลอดภัย 6 ชม

  อบรมความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมงตามกฎหมาย

อบรมภายใน (IN HOUSE TRAINING)

 1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 3. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 4. กรณีลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้าง จัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน
 5. ฝึกปฏิบัติ Work Shop

ราคา 12,500 บาท (อินเฮ้าส์)

* ราคาดังกล่าวภายในเดือน มีนาคม 2563 เท่านั้น

จากราคาปกติ 18,500 บาท

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

มาตรฐานการสอนระดับสากล

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

อบรมความปลอดภัย 6 ชม โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ

สำหรับลูกจ้าง พนักงานเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงานตามกฎหมายกำหนด

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

หลักสูตร อบรมความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชม

Slide thumbnail

หลักสูตรความปลอดภัย

ตามกฎหมาย พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554

อบรมโดย จป.วิชาชีพ (Safety officer)

ข้อมูลเพิ่มเติม >

สำหรับพนักงานใหม่ 6 ชม.

ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

 • การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถาน ประกอบกิจการ
 • (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
  (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
  (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
  (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
  (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
  (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
  (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านกายศาสตร์
  (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
  (ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หลักสูตรอินเฮ้าส์ บริการ 77 จังหวัด

หลักสูตรบุคคลทั่วไป (สถานที่อบรมสระบุรี)

> หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. )

> 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

*มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน*

สอนฝึกอบรมโดย จป.วิชาชีพ

วิทยากรฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

  •  เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางานไม่น้อยกว่า 1ปี
  •  เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือ เทียบเท่า โดยสอนวิชาด้านความปลอดภัยในการทํางานและมีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับวิชา ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี
  •  เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และ มีประสบการณ์การเป็น วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  •  เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี สําหรับการฝึกอบรมเฉพาะหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ และหลักสูตรฝึกอบรมด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานสําหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม
การวิเคราะห์อันตรายjsa
อบรมความปลอดภัยพนักงานเข้าทำงานใหม่

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

มากกว่าการสอนแต่เราสร้างจินตนาการ

การวางแผนทำงานเป็นทีม และ ปฏิบัติกับอุปกรณ์ของจริง

เลื่อนอบรม

บุคคลทั่วไป (ศูนย์ฝึกอบรม สระบุรี)

2,500 บาท / ท่าน

ลงทะเบียน

โทร 083 – 939 – 9514 คุณ นุ่น

โทร 065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์

Slide thumbnail

Empowering associates.

เสริมศักยภาพให้กับพนักงานทุกคน

อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

อินเฮ้าส์เทรนนิ่ง

Slide thumbnail

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

โทรหาเลยตอนนี้ 083 – 939 – 9514