• อบรมความปลอดภัย 6 ชม

  อบรมความปลอดภัยลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมงตามกฎหมาย

  อบรมความปลอดภัย 6 ชม

อบรมภายใน (IN HOUSE TRAINING)

 1. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 3. ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 4. กรณีลูกจ้างเข้าทํางานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้าง จัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทํางาน
 5. ฝึกปฏิบัติ Work Shop

ราคา 12,500 บาท (อินเฮ้าส์)

* ราคาดังกล่าวภายในเดือน มกราคม 2563 เท่านั้น

จากราคาปกติ 18,500 บาท

บริการ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

หลักสูตร 1 วัน ( 6 ชม. ) | 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน

มาตรฐานการสอนระดับสากล

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับประเทศ

อบรมความปลอดภัย 6 ชม โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ

สำหรับลูกจ้าง พนักงานเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงานตามกฎหมายกำหนด

เรียนรู้การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

 • การป้องกันและควบคุมอันตรายตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของสถาน ประกอบกิจการ
 • (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
  (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
  (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
  (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
  (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
  (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านกายศาสตร์
  (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
  (ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

สอนฝึกอบรมโดย จป.วิชาชีพ

อบรมความปลอดภัย 6 ชม

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน

ครบถ้วนให้นักเรียนปฏิบัติทุกคน

อบรมความปลอดภัย 6 ชม

อบรมความปลอภัยสำหรับพนักงานใหม่

มากกว่าการสอนแต่เราสร้างจินตนาการ

การวางแผนทำงานเป็นทีม และ ปฏิบัติกับอุปกรณ์ของจริง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์

บุคคลทั่วไป (ศูนย์ฝึกอบรม สระบุรี)

2,500 บาท / ท่าน

ลงทะเบียน

โทร 083 – 939 – 9514 คุณ ป๊อบ

โทร 065 – 441 – 9324 คุณ พิมพ์