ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร


วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร

“ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งเป้าที่จะเป็นหนึ่งในสามบริษัทผู้นําในด้าน การฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงาน และ การพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐานสากล โดยนำโนโลยี และ นวตกรรมเข้ามามีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์กร โดยกําหนดนโยบายเพื่อให้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.มุ่งเน้นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร สินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย บริการตรวจรับรองซ่อมบำรุง และ งานบริการฝึกอบรมความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งคุณภาพ และ ความปลอดภัยต่อการลูกค้า ตอบสนองความต้องการ ของสินค้าและ บริการ ความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

2.มุ่งเน้นการปฏิบัติในทุกกระบวนการของบริษัทฯมีความสอดคล้องกับข้อกฎหมาย และ ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อตกลงอื่นๆ

3.มุ่งเน้นการควบคุมในทุกกระบวนการของบริษัทฯ ในลักษณะเชิงป้องกันทั้งด้านคุณภาพ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ และความสะอาด) สิ่งแวดล้อม (ป้องกันมลพิษ) อาชีวอนามัย (ป้องกันโรคจากการทํางาน) ความปลอดภัย (ปราศจากอุบัติเหตุ) และ ความรับผิดชอบต่อสังคม (ชุมชน ผู้ส่งมอบ และ อื่นๆ)

4.มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลในทุกระดับของบริษัทฯ ให้มีความรู้และความสามารถ ทำงานอย่างมืออาชีพในด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

5.ส่งเสริมทรัพยากรบุคคลในทุกระดับของบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาระบบการจัดการเชิงบูรณาการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และมีความสุขกับการทำงาน

ฝ่ายบริหารมั่นใจว่านโยบายนี้จะถูกสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นกรอบแนวทางการกําหนด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นโยบายนี้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและ สามารถวัดได้ต่อไป

 ประกาศ ณ วันที่ 13 เม.ย. 2560 โดย ฝ่ายบริหาร บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

Copyright © 2020 Safesiri Thailand. สงวนสิทธิ์ทุกประการ