ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน บำรุงรักษาตู้ MDB ตู้ DB ตรวจสอบสายดิน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าตึก บ้านเรือนทั่วไป โดยวิศวกรมืออาชีพ

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปี ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทุกชนิด (Preventive Maintenance)

ตรวจรับรอง

ตรวจไฟฟ้าประจำปี

Inspection

 • ตามแบบกรมสวัสดิการ
 • ตามแบบกรมโรงงาน
 • ฟรี Thermoscan ไม่จำกัดจุด
 • ลด 30%

บำรุงรักษา

PM ระบบไฟฟ้า

Preventive

 • PM หม้อแปลงไฟฟ้า
 • PM ตู้ MDB, DB
 • ทดสอบ ACB Function Test
 • PM ระบบสายล่อฟ้า

ซ่อมบำรุง

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

Maintenance

 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงงาน
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคาร
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในบ้านเรือน

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามที่ทางกรมสวัสดิการ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด สอดคล้องกับกฎหมาย

พิเศษ! ออกรายงานรับรองให้ทั้ง 2 แบบ ตามแบบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ตู้เมน สวิตช์

 • จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์
 • (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์
 • เครื่องป้องกันกระแสเกิน
 • สายดินของแผงสวิตช์
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง

 • ดรอปฟิวส์คัทเอ้าท์
 • สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch)
 • RMU

แรงสูง

 • สายอากาศ
 • สภาพเสา
 • การประกอบอุปกรณ์หัวเสา
 • สายยึดโยง (Guy Wire)
 • การติดตั้งล่อฟ้า
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

แรงต่ำภายในอาคาร

 • วงจรเมน (Main Circuit)
 • สายเข้าเมนสวิตช์
 • รางเดินสายและรางเคเบิล
 • สภาพฉนวนสายไฟ
 • สภาพจุดต่อของสายไฟ
 • การป้องกันความร้อนเหนี่ยวนำ
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์

หม้อแปลง

 • เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า
 • การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง
 • การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง
 • การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์
 • การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
 • สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้า แรงสูง
 • สายดินของหม้อแปลง
 • สภาพหม้อแปลงภายนอก

กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม)

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน

Single Line Diagram

 • มี Single Line Diagram
 • (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์
 • เครื่องป้องกันกระแสเกิน
 • สายดินของแผงสวิตช์
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน
 • ตรวจสอบตู้เมน
 • อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ
 • สายไฟและสภาพทางเดินสายไฟฟ้า

หม้อแปลง

 • การติดตั้งหม้อแปลง
 • คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank)
 • ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ( Power Factor)
 • ปริมาณกระแส
 • การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุล (Balanceload)
 • ขนาดสายเมน
 • ระบบเมนสวิตช์
 • สภาพหม้อแปลงภายนอก

พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ

 • การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • การจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า

อุปรกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

เครื่องมือทุกชนิดผ่านการสอบเทียบ ICE.17025

จัดเก็บฐานข้อมูลบนระบบ Cloud online 24 Hr

 • แคล้มป์มิเตอร์ ดิจิตอล
 • มัลติมิเตอร์ดิจิตอล
 • เครื่องเทอร์โมสแกน
 • เครื่องวัดกราวด์ ดิจิตอล
 • เครื่องวัดโวลต์
 • เครื่องวัดเต้ารับ
 • แคล้มป์มิเตอร์วัดความต้านทานดิน
 • ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • รายงานไม่มีการสูญหาย
 • บริการช่วยเหลือแชท ออนไลน์ 24 ชม.
เขียนแบบวงจรไฟฟ้า

รับเขียนแบบไฟฟ้า single line diagram

บริการเขียนแบบไฟฟ้าโดยทีมงานมืออาชีพเพื่อใช้สำหรับยื่นหน่วยงานราชการ หรือ จัดทำแบบวงจรไฟฟ้าใหม่ในสถานประกอบกิจการ รวดเร็ว ราคาประหยัด

8 รายการสำคัญ ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 • มี Single Line Diagram หรือไม่
 • การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานหรือไม่
 • การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • มีแผนการ PM และ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • มีการเซ็นต์รับรองความปลอดภัยโดยวิศวกร
 • มีการกำหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • มีคู่มือการใช้งาน และ วิธีการทำงาน (WI)
 • มีแผนฉุกเฉินช่วยเหลือเกี่ยวกับอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าช๊อต
เทอร์โมสแกนความระบบไฟฟ้า

Thermo scan ตรวจวัดอุณภูมิอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบ

บริการจากทีมงานมืออาชีพ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ Preventive Maintenance จะช่วยให้อุปกรณ์ของเราอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย

ทดสอบระบบไฟฟ้า
Play Video

บริการ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM)

เพิ่มประสิทธิภาพให้อุปกรณ์

PREVENTIVE MAINTENANCE (PM)

PM ระบบสายล่อฟ้า

PM ตรวจสายล่อฟ้า,
ตรวจสายกราวด์

Lightning Rod

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

PM อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

Electrical control equipment

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS)

การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

โทร 065 – 441 – 9324 (คุณพิมพ์)