ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงาน บำรุงรักษาตู้ MDB ตู้ DB ตรวจสอบสายดิน ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าตึก บ้านเรือนทั่วไป โดยวิศวกรมืออาชีพ มาตรฐานสากล

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

ตรวจระบบไฟฟ้าประจำปี ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทุกชนิด (Preventive Maintenance)

ตรวจรับรอง

ตรวจไฟฟ้าประจำปี

Inspection

บำรุงรักษา

PM ระบบไฟฟ้า

Preventive

ซ่อมบำรุง

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

Maintenance

เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบเป็นไปตามที่ทางกรมสวัสดิการ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด สอดคล้องกับกฎหมาย

พิเศษ! ออกรายงานรับรองให้ทั้ง 2 แบบ ตามแบบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ของสถานประกอบกิจการเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบ และรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ตู้เมน สวิตช์

 • จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์
 • (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์
 • เครื่องป้องกันกระแสเกิน
 • สายดินของแผงสวิตช์
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

การติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง

 • ดรอปฟิวส์คัทเอ้าท์
 • สวิตช์ตัดตอน (Disconnecting Switch)
 • RMU

แรงสูง

 • สายอากาศ
 • สภาพเสา
 • การประกอบอุปกรณ์หัวเสา
 • สายยึดโยง (Guy Wire)
 • การติดตั้งล่อฟ้า
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน

แรงต่ำภายในอาคาร

 • วงจรเมน (Main Circuit)
 • สายเข้าเมนสวิตช์
 • รางเดินสายและรางเคเบิล
 • สภาพฉนวนสายไฟ
 • สภาพจุดต่อของสายไฟ
 • การป้องกันความร้อนเหนี่ยวนำ
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์

หม้อแปลง

 • เครื่องป้องกันกระแสเกินด้านไฟเข้า
 • การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปลง
 • การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง
 • การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์
 • การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า
 • สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้า แรงสูง
 • สายดินของหม้อแปลง
 • สภาพหม้อแปลงภายนอก

กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม)

ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน

Single Line Diagram

 • มี Single Line Diagram
 • (Single Line Diagram) ของเมนสวิตช์
 • เครื่องป้องกันกระแสเกิน
 • สายดินของแผงสวิตช์
 • อุณหภูมิของอุปกรณ์
 • สภาพของจุดสายต่อ
 • การต่อลงดิน
 • ตรวจสอบตู้เมน
 • อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ
 • สายไฟและสภาพทางเดินสายไฟฟ้า

หม้อแปลง

 • การติดตั้งหม้อแปลง
 • คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank)
 • ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า ( Power Factor)
 • ปริมาณกระแส
 • การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุล (Balanceload)
 • ขนาดสายเมน
 • ระบบเมนสวิตช์
 • สภาพหม้อแปลงภายนอก

พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ

 • การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • การจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า

อุปรกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

เครื่องมือทุกชนิดผ่านการสอบเทียบ ICE.17025

จัดเก็บฐานข้อมูลบนระบบ Cloud online 24 Hr

 • แคล้มป์มิเตอร์ ดิจิตอล
 • มัลติมิเตอร์ดิจิตอล
 • เครื่องเทอร์โมสแกน
 • เครื่องวัดกราวด์ ดิจิตอล
 • เครื่องวัดโวลต์
 • เครื่องวัดเต้ารับ
 • แคล้มป์มิเตอร์วัดความต้านทานดิน
 • ดาวน์โหลดเอกสารย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • รายงานไม่มีการสูญหาย
 • บริการช่วยเหลือแชท ออนไลน์ 24 ชม.
เขียนแบบวงจรไฟฟ้า

รับเขียนแบบไฟฟ้า single line diagram

บริการเขียนแบบไฟฟ้าโดยทีมงานมืออาชีพเพื่อใช้สำหรับยื่นหน่วยงานราชการ หรือ จัดทำแบบวงจรไฟฟ้าใหม่ในสถานประกอบกิจการ รวดเร็ว ราคาประหยัด

8 รายการสำคัญ ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 • มี Single Line Diagram หรือไม่
 • การติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานหรือไม่
 • การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • มีแผนการ PM และ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • มีการเซ็นต์รับรองความปลอดภัยโดยวิศวกร
 • มีการกำหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • มีคู่มือการใช้งาน และ วิธีการทำงาน (WI)
 • มีแผนฉุกเฉินช่วยเหลือเกี่ยวกับอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าช๊อต
เทอร์โมสแกนความระบบไฟฟ้า

Thermo scan ตรวจวัดอุณภูมิอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบ

บริการจากทีมงานมืออาชีพ

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ Preventive Maintenance จะช่วยให้อุปกรณ์ของเราอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย

ทดสอบระบบไฟฟ้า
Play Video

กิจกรรมดีดีจากเซฟสิริ
Newsroom

ตัวอย่างลูกค้าชั้นนำระดับประเทศที่ใช้บริการ

ตรวจระบบไฟฟ้า / บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด หรือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศไทย คลิก..

บริการ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM)

เพิ่มประสิทธิภาพให้อุปกรณ์

PREVENTIVE MAINTENANCE (PM)

PM ระบบสายล่อฟ้า

PM ตรวจสายล่อฟ้า,
ตรวจสายกราวด์

Lightning Rod

ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

PM อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

Electrical control equipment

มาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

(Quality Management System: QMS)

การประกันคุณภาพ มั่นใจได้ว่ากระบวนการต่างๆของเรานั้นมีมาตรฐาน ได้รับการควบคุม และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

โทร 065 – 441 – 9324 (คุณอุ้ย)