การทำงานในที่อับอากาศ

การทำงานในที่อับอากาศ

ราชการได้ออกประกาศกฎหมายมาในปี 2547 มาจนถึงปัจจุบัน เมษายน 2561 เป็นเวลาที่ทางผู้เขียนกำลังเขียนบทความนี้อยู่ นับนิ้วแล้วก็ผ่านมาแล้วกว่า 17 ปีโดยประมาณ กฎหมายดังกล่าวหลักใหญ่ใจความมีเจตนารมณ์เพื่อให้ลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศนั้นเกิดความปลอดภัย  รวมไปถึงกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ แนวทางการปฏิบัติสำหรับนายจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และ เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศไทย และ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างถูกวิธีปลอดภัยทั้งผู้บาดเจ็บ และ ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ

กฎหมายเกี่ยวกับ อบรมที่อับอากาศ
1. กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย. และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ 2547  ดาวน์โหลด

เราจะเรียกติดปากกันในหมู่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป) ว่ากฎหมายแม่ และ ได้ออกกฎหมายลูกออกมาอีก 2 ฉบับ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นได้แก่

1.1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยฯ  2549  ดาวน์โหลด

1.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ  ดาวน์โหลด

ถ้าให้ผู้เขียนสรุปเกี่ยวกับกฎหมายทั้งหมดแบบภาษาชาวบ้านโดยไม่เอาเนื้อหาในกฎหมายมาเขียนให้มันเยอะแยะแล้วสามารถแบ่งได้หลัก ๆ ดังนี้

1.หน้าที่นายจ้าง

– เกี่ยวกับพื้นที่หรือสถานที่อับอากาศในโรงงานของท่านต้องเป็นไปตามระเบียบตามที่กฎหมายกำหนด มีอะไรบ้างไปดูในกฎหมายเอานะครับ

– ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานที่อับอากาศผ่านการอบรม การทำงานในที่อับอากาศ ทั้งหมดมี 4 ผู้ ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และ ผู้ปฏิบัติงาน

การจัดอบรม นั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบของกฎหมายเท่านั้นโดยการจัดสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

การทำงานในที่อับอากาศ

1.จัดอบรมเองภายใน ซึ่งในข้อนี้ต้องหาวิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้ามาจัดและฝึกสอนให้ แบบนี้ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าแบบที่ 2 มากโขอยู่ และมีความคล่องตัวเพราะจัดอบรมในโรงงานไม่ต้องเดินทางไปมา หรือ หาที่พักให้ยุ่งยาก

2.ส่งไปอบรมที่อับอากาศภายนอกกับศูนย์ฝึกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการฯ
– รายชื่อหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับราชการอย่างถูกต้อง

ต่อมาคือการ
– จัดหาอุปกรณ์การทำงาน และ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ อุปกรณ์ต้องได้มาตรฐานสากล และ เพียงพอต่อการใช้งาน ก็เช่น พวก เครื่องช่วยหายใจ, เปลเคลื่อนย้ายคนเจ็บ, เชือก, รอกทดแรง, และ อื่น ๆ อีกมากมายตามความเหมาะสมและจำเป็นในลักษณะการทำงานแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไป ไม่มีการกำหนดตายตัว

การทำงานในที่อับอากาศ

– จัดตรวจสุขภาพสำหรับลูกจ้างที่ทำงานในที่อับอากาศจะต้องไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้ ไปบอกหมอเดี๋ยวเขาจัดการให้เองว่าต้องตรวจอะไรบ้าง

– ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกฎหมาย