• อบรม การทำงานกับสารเคมี

หลักสูตร การทำงานกับสารเคมี และ เก็บกู้สารเคมี

วัตถุประสงค์ 

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงชนิดและอันตรายจากสารเคมีอันตรายในที่ทํางานที่มีผลต่อสุขภาพและการควบคุมหรือบริหารจัดการ สารเคมีอันตราย

• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการควบคุมป้องกันอันตรายจากสารเคมี

• สามารถดําเนินการในกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

13,500 บาท – 31 ตุลาคม 2561

อบรม การทำงานกับสารเคมี

ปฏิบัติจริง

การทำงานกับสารเคมี

การนําสารเคมีและวัตถุอันตรายเข้ามาใช้ในโรงงานนั้น เป็นสิ่งที่จําเป็นและมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ จะต้องปฏิบัติตาม เช่น ข้อกําหนดกฎหมายและมาตรฐาน รวมไปถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่ต้องทําเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน และจะต้องทําการป้องกันเพื่อไม่ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการทํางาน จนก่อให้เกิดโรคจากการทํางาน

ดังนั้นการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานด้านสารเคมี

อันตรายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและต้องจัดให้มีการทบทวนเพื่อให้ดําเนินการสอดคล้องกับกฎ กระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนให้พนักงานได้ฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกและปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยให้สังเกตการฝึกและปฏิบัติของพนักงานและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการจากบริษัทชั้นของประเทศ

อบรม การทำงานกับสารเคมี

ติดต่อ

083 – 939 9514 k.ทราย

093 – 154 6635 K.กบ

Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi