• อบรมที่อับอากาศ 4 ผู้

  Confined Space

  อบรมที่อับอากาศ

อบรมที่อับอากาศ

เรียนกับมืออาชีพ

Confined Space 4 ACT

หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้
Confined Space 4 ACT

หลักสูตรเวลาอบรมทฤษฏีปฏิบัติ
ผู้อนุญาต6 ชม.6 ชม.0 ชม.
ผู้ควบคุม12 ชม.9 ชม.3 ชม.
ผู้ช่วยเหลือ15 ชม.10 ชม.5 ชม.
ผู้ปฏิบัติงาน12 ชม.9 ชม.3 ชม.
หลักสูตร 4 ผู้16 ชม.11 ชม.5 ชม.

หลักสูตรตามกฎหมายใหม่ 2562 !!

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท
ชั้นนำระดับประเทศ

Receive trust from customers.

อาจารย์ผู้สอนจากกลุ่มปิโตรเคมี

 • อุปกรณ์การสอนชุดใหญ่ได้มาตรฐาน
 • นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง
 • สอนให้พนักงานทำงานเป็นทีม
 • ช่วยเหลือถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

1. ผู้อนุญาต
2. ผู้ควบคุม
3. ผู้ช่วยเหลือ หรือ ผู้เฝ้าระวัง
4. ผู้ปฏิบัติงาน

อบรมที่อับอากาศ

บรรยายความรู้สึกด้วยภาพ

จากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

 • อบรมที่อับอากาศ
 • อบรมที่อับอากาศ
 • อบรมที่อับอากาศ
 • อบรมที่อับอากาศ
 • อบรมที่อับอากาศ

มาตรฐานสากล คือสิ่งที่เรากำหนดในหลักสูตร

หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ

อบรม ที่ อับอากาศ 4 ผู้ การเรียนการสอน อบรม การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ การฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยสังเกตุการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าเรียนตลอดเวลาและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ ถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง อับอากาศ 4 ผู้

อุปกรณ์การสอนชุดใหญ่

 • SCBA 5 ชุด
 • เชือกกู้ชีพพร้อมรอกครบเซ็ต
 • ไตรพอด 3 ขา
 • พัดลมระบายอากาศ
 • เปล Skedco กู้ชีพ 2 ชุด
 • เครื่องวัดอากาศสารไวไฟ LEL
 • เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว+หมวก 20 ชุด
 • หุ่น CPR 7 ตัว
 • อื่น ๆ อีกมากมาย

ทีมงาน และ วิทยากร มืออาชีพ

ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน เกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ เราเชิญอาจารย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์ตรงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม  ปิโตรเคมี Oil and Gas เพื่อให้ทุกคอร์สการอบรมออกมาอย่างสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์

อบรมอับอากาศ
อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

มากกว่าการสอน แต่เราสร้างจินตนาการ

การเรียนการสอนและใช้อุปกรณ์กู้ชีพในงานอับอากาศ ที่นักเรียนถูกสอนจนมั่นใจภายในห้องเรียนก่อนออกไปปฏิบัติภาคสนามจริงโดยมีทีมพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทุกขั้นตอน

คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม ได้เวลาลุยฝึกปฏิบัติจริง

ให้พนักงานแบ่งกลุ่มวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในงานอับอากาศภาคปฏิบัติ และ ทำงานกับอุปกรณ์จริงทั้งหมดในภาคสนาม ทุกการฝึกเรามีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนอย่างทั่วถึง

อุปกรณ์พร้อม

ทำให้การเรียนภาคปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เช่าอุปกรณ์อับอากาศ

อุปกรณ์ที่มืออาชีพใช้สอนในห้องเรียน

ราคา 37,500 บาท

*ราคานี้โปรโมชั่นเฉพาะเดือน มิถุนายน 2562 นี้เท่านั้น

จากราคาปกติ 50,000 บาท

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 093 – 154 6635 k.กบ
โทร 083 – 939 9514 k.น้ำผึ้ง
Line. เพิ่มเพื่อนคลิก

ทุกอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย

อบรมที่อับอากาศ

เจตนารมณ์… เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงาน ในที่อับอากาศ ที่อาจจะทำให้ขาดอากาศหายใจหรือได้รับอันตรายจากสารพิษ

นิยามของ อบรมที่อับอากาศ หมายถึง ที่ซึ่ง มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย

นิยามบรรยากาศอันตราย

สภาพอากาศที่ทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. ออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5% หรือมากกว่า ร้อยละ 23.5% โดยปริมาตร 
2. มี ก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิด ได้เกินร้อยละ 10% ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LFL หรือ LEL)
3. ฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิด ได้ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LFL หรือ LEL)
4. ค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐาน ที่กำหนดตามกฎกระทรวง  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (แก๊สพิษ)

5. สภาวะอื่นใด ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่รัฐมนตรีประกาศ


กฎหมายที่อับอากาศ อบรมที่อับอากาศ

– กฎหมายใหม่ ที่อับอากาศ 2562
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 กฎหมายใหม่ คลิกดาวน์โหลด

– กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย. และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ 2547 (กฎหมายยกเลิก)  ดาวน์โหลด

– ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 2549  ดาวน์โหลด

– ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ  ดาวน์โหลด

 

สาธิตอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

ใกล้ชิดตลอดการสอน

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

และบริษัทผู้รับเหมาอีกจำนวนมาก

ที่เราได้รับความไว้วางใจ

บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด

อบรมที่อับอากาศ

บริษัท นอร์ทเทิร์น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

อบรมที่อับอากาศ

บริษัท ซีเอเอ็น เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด

อบรมที่อับอากาศ

บริษัท มั่นชัย แมชชีน จำกัด

อบรมที่อับอากาศ

ให้พนักงานของคุณได้เรียนกับมืออาชีพ