• อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ – เซฟสิริ (ประเทศไทย)

Confined Space

(หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ : Confined Space)

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

และ บริษัทเอกชนมากกว่า 100 บริษัท

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

1. ผู้อนุญาต
2. ผู้ควบคุม
3. ผู้ช่วยเหลือ หรือ ผู้เฝ้าระวัง
4. ผู้ปฏิบัติงาน


อาจารย์ผู้สอนจากกลุ่มปิโตรเคมี

 • อุปกรณ์การสอนชุดใหญ่ได้มาตรฐาน
 • นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง
 • สอนให้พนักงานทำงานเป็นทีม
 • ช่วยเหลือถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

บรรยายความรู้สึกด้วยภาพ

จากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

 • อบรม การทำงานในที่อับอากาศ
 • อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

มาตรฐานสากล คือสิ่งที่เรากำหนดในหลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ Confined Space

การเรียนการสอน อบรม ความปลอดภัยในการทำงานที่อับอากาศ 4 ผู้ การฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยสังเกตุการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าเรียนตลอดเวลาและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง

อุปกรณ์การสอน

 • SCBA 4 ชุด
 • เชือกกู้ชีพครบเซ็ต
 • อุปกรณ์กันตก
 • ไตรพอด 3 ขา
 • พัดลมระบายอากาศ
 • เปลกูชีพ 2 ชุดใหญ่
 • และอุปกรณ์ อื่น ๆ อีกมากมาย

ทีมงาน และ วิทยากร มืออาชีพ

การอบรมเฉพาะด้าน การทำงานในที่อับอากาศ เราเชิญอาจารย์ที่มีความสามารถจากบริษัทชั้นนำของประเทศ กลุ่ม ปิโตรเคมี เพื่อให้ทุกคอร์ดการอบรมออกมาอย่างสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ
อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

ยืนยันความถูกต้อง

การเรียนการสอนและใช้อุปกรณ์กู้ชีพในงานอับอากาศ นักเรียนถูกสอนจนมั่นใจภายในห้องเรียนก่อนออกไปปฏิบัติภาคสนามจริงโดยมีพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน

คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม ได้เวลาลุยฝึกปฏิบัติจริง

ให้พนักงานแบ่งกลุ่มวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในงานอับอากาศภาคปฏิบัติ และ ทำงานกับอุปกรณ์จริงทั้งหมดในภาคสนาม ทุกการฝึกเรามีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนอย่างทั่วถึง

เรียนรู้อย่างถ่องแท้ถึงการใช้งาน

นี่คืออุปกรณ์จริงในการอบรม

In-house training

โปรโมชั่น 39,500 บาท

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ติดต่อ

093 – 154 6635 K.กบ

สอนภายในห้องเรียนจนชำนาญ

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

สู่ภายนอกเรียนในภาคปฏิบัติจริง

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ
อบรม ความปลอดภัย

อบรมที่อับอากาศ , อบรม อับอากาศ 4 ผู้

เจตนารมณ์… เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงาน ในที่อับอากาศ ที่อาจจะทำให้ขาดอากาศหายใจหรือได้รับอันตรายจากสารพิษ

นิยามของ ที่อับอากาศ หมายถึง ที่ซึ่ง มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย

นิยามบรรยากาศอันตราย

สภาพอากาศที่ทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. ออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5% หรือมากกว่า ร้อยละ 23.5% โดยปริมาตร 
2. มี ก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิด ได้เกินร้อยละ 10% ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LFL หรือ LEL)
3. ฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิด ได้ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LFL หรือ LEL)
4. ค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐาน ที่กำหนดตามกฎกระทรวง  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (แก๊สพิษ)

5. สภาวะอื่นใด ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่รัฐมนตรีประกาศ


– กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย. และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ 2547  ดาวน์โหลด

– ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 2549  ดาวน์โหลด

– ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ  ดาวน์โหลด

 

เรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือ

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บงาน อับอากาศ

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

อบรมบริษัทผู้รับเหมาที่เข้าไปทำงานให้ลูกค้า

อบรมให้บริษัทผู้รับเหมาที่เข้าไปทำงานให้กับบริษัทลูกค้า

เช่น แพลนท์น้ำมัน โรงไฟฟ้า งานรับเหมาอื่น ๆ ให้พนักงานสามารถทำงานในที่อับอากาศได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

จัดอบรมได้ในทุกสถานที่ที่เป็นคุณ

ภายในช้อปซ่อมบำรุง,โรงประกอบชิ้นส่วน, สถานที่อื่น ๆ ของคุณ

บริษัทผู้รับเหมาหลายสิบรุ่นที่เราได้รับความไว้วางใจ

อบรม ที่อับอากาศ สำหรบผู้รับเหมา

อบรม อับอากาศ 4 ผู้ เน้นการสอนให้สามารถทำงานหน้างานจริงได้อย่างปลอดภัย

ผู้รับเหมาที่ผ่านเรียนรู้กับเราสามารถทำงานกับบริษัทลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

จัดอบรมได้ในทุกสถานที่ที่เป็นคุณ

ภายในช้อปซ่อมบำรุง,โรงประกอบชิ้นส่วน, สถานที่อื่น ๆ ของคุณ

ให้การดำเนินธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างมั่นคง

อบรม อับอากาศ สำหรับผู้รับเหมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง เผื่อคุณสนใจ

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ
อบรม การทำงานในที่อับอากาศ
อบรม การทำงานในที่อับอากาศ
อบรม การทำงานในที่อับอากาศ
Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi