อบรมที่อับอากาศ

เรียนกับมืออาชีพ

Confined Space 4 ACT

หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้
Confined Space 4 ACT

หลักสูตร ระยะเวลาอบรม ทฤษฏี ปฏิบัติ
ผู้อนุญาต 6 ชม. 6 ชม. 0 ชม.
ผู้ควบคุม 12 ชม. 9 ชม. 3 ชม.
ผู้ช่วยเหลือ 15 ชม. 10 ชม. 5 ชม.
ผู้ปฏิบัติงาน 12 ชม. 9 ชม. 3 ชม.
หลักสูตร 4 ผู้ 16 ชม. 11 ชม. 5 ชม.

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท
ชั้นนำระดับประเทศ

Receive trust from customers.

อาจารย์ผู้สอนจากกลุ่มปิโตรเคมี

 • อุปกรณ์การสอนชุดใหญ่ได้มาตรฐาน
 • นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง
 • สอนให้พนักงานทำงานเป็นทีม
 • ช่วยเหลือถูกวิธีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

1. ผู้อนุญาต
2. ผู้ควบคุม
3. ผู้ช่วยเหลือ หรือ ผู้เฝ้าระวัง
4. ผู้ปฏิบัติงาน

อบรมที่อับอากาศ

บรรยายความรู้สึกด้วยภาพ

จากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

 • อบรมที่อับอากาศ
 • อบรม การทำงานในที่อับอากาศ

นี่คือกิจกรรมล่าสุดของเรา

 • อบรมที่อับอากาศ

มาตรฐานสากล คือสิ่งที่เรากำหนดในหลักสูตร

หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ Confined Space

อบรม ที่ อับอากาศ 4 ผู้ การเรียนการสอน อบรม การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ การฝึกฝนและปฏิบัตินั้น วิทยากรต้องใช้กลวิธีต่างๆ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติเกิดผลมากที่สุด เทคนิคที่สำคัญ วิทยากรต้องคอยสังเกตุการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าเรียนตลอดเวลาและพร้อมที่จะช่วยเหลือทันทีที่ผู้เรียนมีปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย รวมทั้งให้คำแนะนำ คำอธิบายถึงหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง อับอากาศ 4 ผู้

อุปกรณ์การสอน

 • SCBA 5 ชุด
 • เชือกกู้ชีพพร้อมรอกครบเซ็ต
 • ไตรพอด 3 ขา
 • พัดลมระบายอากาศ
 • เปล Sked กู้ชีพ 2 ชุดใหญ่
 • เครื่องวัดอากาศ
 • เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว 9 ชุด
 • อื่น ๆ อีกมากมาย

ทีมงาน และ วิทยากร มืออาชีพ

ผ่านการอบรมเฉพาะด้าน เกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ เราเชิญอาจารย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์ตรงจากบริษัทชั้นนำของประเทศ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม  ปิโตรเคมี Oil and Gas เพื่อให้ทุกคอร์สการอบรมออกมาอย่างสมบูรณ์แบบตามวัตถุประสงค์

อบรมที่อับอากาศ
อบรมที่อับอากาศ

มากกว่าการสอน แต่เราสร้างจินตนาการ

การเรียนการสอนและใช้อุปกรณ์กู้ชีพในงานอับอากาศ ที่นักเรียนถูกสอนจนมั่นใจภายในห้องเรียนก่อนออกไปปฏิบัติภาคสนามจริงโดยมีทีมพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทุกขั้นตอน

คนพร้อม อุปกรณ์พร้อม ได้เวลาลุยฝึกปฏิบัติจริง

ให้พนักงานแบ่งกลุ่มวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในงานอับอากาศภาคปฏิบัติ และ ทำงานกับอุปกรณ์จริงทั้งหมดในภาคสนาม ทุกการฝึกเรามีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนอย่างทั่วถึง

เรียนรู้อย่างถ่องแท้ถึงการใช้งาน

นี่คืออุปกรณ์จริงในการอบรม

In-house training

โปรโมชั่น 37,500 บาท

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ติดต่อ

083 – 939 9514 k.ทราย

093 – 154 6635 K.กบ

สอนภายในห้องเรียนจนชำนาญ

อบรมที่อับอากาศ

สู่ภายนอกเรียนในภาคปฏิบัติจริง

อบรมที่อับอากาศ

อบรม ความปลอดภัย

อบรมที่อับอากาศ

เจตนารมณ์… เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงาน ในที่อับอากาศ ที่อาจจะทำให้ขาดอากาศหายใจหรือได้รับอันตรายจากสารพิษ

นิยามของ อบรมที่อับอากาศ หมายถึง ที่ซึ่ง มีทางเข้าออกจำกัด และมีการระบายอากาศไม่เพียงพอที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย

นิยามบรรยากาศอันตราย

สภาพอากาศที่ทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. ออกซิเจนต่ำกว่าร้อยละ 19.5% หรือมากกว่า ร้อยละ 23.5% โดยปริมาตร 
2. มี ก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิด ได้เกินร้อยละ 10% ของค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LFL หรือ LEL)
3. ฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิด ได้ซึ่งเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (LFL หรือ LEL)
4. ค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐาน ที่กำหนดตามกฎกระทรวง  ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (แก๊สพิษ)

5. สภาวะอื่นใด ที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่รัฐมนตรีประกาศ


กฎหมายเกี่ยวกับ อบรมที่อับอากาศ
– กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย. และสภาพแวดล้อมในการทํางานในที่อับอากาศ 2547  ดาวน์โหลด

– ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 2549  ดาวน์โหลด

– ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครอง ความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตสำหรับการทำงานในที่อับอากาศ  ดาวน์โหลด

 

บริษัท อ้วนการช่างโคราช จำกัด

อบรมที่อับอากาศ

บริษัท นอร์ทเทิร์น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

อับอากาศ 4 ผู้

บริษัท ซีเอเอ็น เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด

อับอากาศ 4 ผู้

บริษัท มั่นชัย แมชชีน จำกัด

อบรมที่อับอากาศ
Copyright © 2017 Safesiri (thailand) Co., Ltd. สงวนสิทธิ์ทุกประการ - Enfold Theme by Kriesi