• อบรมเครน

    เซฟสิริ (ประเทศไทย)

    อบรมเครน

อบรมปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ และ ชนิดเคลื่อนที่

อบรมภายใน (IN HOUSE TRAINING)

1. ผู้บังคับปั้นจั่น
2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
5. ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ .PDF

22,000 บาท

*ราคานี้ภายในเดือน มิถุนายน 2562 เท่านั้น

จากปกติราคา 28,000 บาท

บริการ 77 จังหวัด ทั่วประเทศไทย
1 รุ่น 20 คน

มาตรฐานการสอนระดับสากล

International Standard Course

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

อบรมเครน อบรมการทำงานกับปั้นจั่น

หลักสูตร 4 ผู้ และ หลักสูตรทบทวน การทำงานกับปั้นจั่น

ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้

อบรมเครน

อบรมเครน อบรมปั้นจั่น

จากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการ อบรม ปั้นจั่น หรือทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

  • การทำงานอย่างปลอดภัย
  • การตรวจสอบปั้นจั่นก่อนใช้งาน
  • การซ่อมบำรุงดูแลรักษา
  • การให้สัญญาณปั้นจั่น
  • การคำนวณความปลอดภัยในการใช้งาน
  • การทดสอบการรับน้ำหนักปั้นจั่น การทำงานบนที่สูง

อบรมแล้วพนักงานสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างปลอดภัย

ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

ปั้นจั่น 4 ผู้ 22,000 บาท และ หลักสูตรทบทวนปั้นจั่น 11,000 บาท

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อบรมเครน

มากกว่า 50 รุ่นกับบริษัทชั้นนำ

ที่เราได้รับความไว้วางใจในปี 2018

ให้พนักงานปฏิบัติงานกับปั้นจั่นอย่างถูกต้องปลอดภัย

work shop.

การเรียนการสอนที่จะทำให้พนักงานเกิดความเข้าใจและเห็นภาพถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ  เซฟสิริ (ประเทศไทย) เราจึงทำการออกแบบดีไซน์ให้หน้างานจริงของคุณเป็นห้องเรียน พร้อมปฏิบัติกับอุปกรณ์ที่พนักงานคุ้นเคย

อบรมปั้นจั่น

ทุกเพศ จะหญิง หรือ ชาย ใช้งานปั้นจั่นได้อย่างปลอดภัย

วิธีการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของปั้นจั่น  วิธีการควบคุม และ การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้เรียน หรือ ผู้ใช้งานจะต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง และ ใช้งานอย่างถูกวิธี

work shop.

อบรมปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ และ โมบายเครน

หลักสูตรอบรมเครน.

1. ผู้บังคับปั้นจั่น
2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

อบรม 4 ผู้
อบรมเครน

มาตรฐานการเรียนการสอน

“ปฏิบัติถูกต้อง และ ปลอดภัย”

สอบถามเพิ่มเติม


โทร 083 – 939 9514 k.น้ำผึ้ง
โทร. 093 – 154 6635 k.กบ

Line. เพิ่มเพื่อนคลิก

ให้พนักงานของคุณได้เรียนกับมืออาชีพ