การรับประกันสินค้า บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด

การรับประกันสินค้า ไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

1.สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.safesiri.com

2.สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากความชื้น น้ำ ของเหลว คราบสนิมรวมถึงสารเคมีทุกชนิด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ยกเว้นสินค้าที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนด

3.สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการตก หล่น กระแทก แตก หัก และได้รับความเสียหายอันเกิดจากรอยขีดข่วน การบิดงอ หรือมีลักษณะรูปทรงที่ผิดไปจากรูปทรงปกติของสินค้านั้นๆ

4.สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง Hardware หรือ Software

5.สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานสินค้าร่วมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าหรืออุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่อง เช่น USB Power Adaptor, USB Cable เป็นต้น

6.สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดวิธี รวมถึงผิดวัตถุประสงค์ ตามที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนด หรือใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่ผู้ผลิตกำหนด

7.สินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ อุบัติเหตุ โจรกรรม และภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงสินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลง

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ การรับประกันสินค้า ให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้

– หมายเลข (Serial No.) ไม่มีอยู่บนตัวเครื่อง ลบเลือน หรือทำซ้ำ จนไม่สามารถอ่านได้จากตัวสินค้า หรือไม่ตรงกับข้อมูลการผลิต หรือไม่มีหลักฐานการซื้อสินค้า

– สินค้าที่มีสภาพการทำงานปกติ ไม่แสดงอาการติดขัด หรือขัดข้องในการทำงานแต่อย่างใด

– สินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน หากต้องการเข้ารับบริการจะมีค่าใช้จ่าย

– สินค้าที่มีสภาพสินค้าเสียหายอย่างมาก จนไม่สามารถซ่อมแช่มได้

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้

– การชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเสียหายของสินค้า ที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้าข้างต้น

– ค่าใช้จ่ายระหว่างเวลาส่งซ่อม หรือรออะไหล่ เช่น ค่าผ่อนชำระสินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างส่งเครื่องเข้ารับบริการ

การรับประกันสินค้า

  • สิ่งที่ทางบริษัทฯไม่รับประกัน

– คู่มือ

– ใบรับประกัน

– กล่องสินค้า

การรับประกันสินค้า